وکلاآنلاین - مشاور حقوقی شما


  تماس : vokalamail@gmail.com

ارث،انحصار وراثت

انسان هرچقدر طولانی درصحنه ی عالم زندگانی کندوبه هراندازه ای که به بقای خود امیدوارباشد عاقبت باید با دنیای فانی وداع نماید. مسئله ارث که اکثر علمای حقوق رابه خودمشغول نموده وهریک به ترتیبی آن رامرتب کرده است  عبارت است  ازدانستن این که دارایی وحقوق شخص باید بعدازفوت او به چه کسی برسد آیا ماترک اوباید به اشخاصی منتقل شودکه قانون معین می کند ویا به کسانی که خوداوانتخاب می نماید؟

هرکس دردنیا به یک عده علقه ی تامی دارد ومایل است که بعدازفوت اواگر اموالی دارد به همان شخص برسد .کسانی که دردرجه ی اول وابستگی بیشتری با آنها دارد اشخاصی مانند اولادوابوین افرادهستند .

به همین طریق به هردرجه ای که شخص ازداشتن ارحامی که به واسطه ی اقربیت اولویت داردمحروم باشد علقه ی او متوجه اقربای نسبی اومیگردد .

 

انسان هر چقدر طولانی د ر صحنه ی عالم زندگی کند و به هر اندازه ای که به بقای خود امیدوار باشد عاقبت باید با دنیای فانی وداع نماید. مسئله ارث که اکثر علمای حقوق رابه خودمشغول نموده و هر یک به ترتیبی آن را مرتب کرده است عبارت است  از دانستن این که دارایی و حقوق شخص باید بعد از فوت او به چه کسی برسد آیا ماترک او باید به اشخاصی منتقل شود که قانون معین می کند و  یا به کسانی که خود او انتخاب می نماید؟

هرکس دردنیا به یک عده علقه  خاصی دارد ومایل است که بعد از فوت او اگر اموالی دارد به همان شخص برسد .کسانی که دردرجه ی اول وابستگی بیشتری با آنها دارد اشخاصی مانند اولاد  و ابوین افراد هستند .

هرگاه یک نفر نه  اولاد داشته باشد نه ابوین , مشخص است که این علقه به اجداد او میرسد که در  اینصورت به منزله  ابوین میباشند و همچنین به برادر و خواهر او می رسد .(کلاله)

به همین طریق به هر درجه ای که شخص از داشتن ارحامی که به واسطه ی اقربیت اولویت دارد محروم باشد علقه ی او متوجه اقربای نسبی او میگردد .

اما به منظور این که وراث بتوانند سهم الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است وارث منحصر بودن ایشان و سهم الارث هر یک از ایشان در دادگاه بررسی و اثبات گردد. در این خصوص دادگاه پس از رسیدگی، گواهی‌نامه‌ای  انحصار به نام انحصار وراثت صادر می‌نماید که در اختیار اشخاص ذینفع قرار خواهد گرفت. انحصار وراثت عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی و تعیین سهم الارث وراث.

درصورتی که وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع بخواهند تصدیق :  درخواست نامه کتبی مشتمل بر نام  و مشخصات درخواست کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وراث تنظیم نموده ،به دادگاه تسلیم می نماید
دادگاه رسیدگی کننده درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی اگهی می نماید.
تبصره: درنقاطی که روزنامه دائر نیست دادگاه میتواند به جای اگهی در روزنامه محلی به تعداد لازم به هزینه ی متقاضی گواهی حصر وراثت،آگهی تهیه نموده و .در معابر همان محل الصاق نماید
پس ازیکماه ازتاریخ نشر اگهی ،درصورتی که معترضی نبود دادگاه تمام ادله واسناد درخواست کننده تصدیق راازبرگ شناسنامه و گواهی گواه وغیره درنظر گرفته ،تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین تعداد وراث ونسبت آنها به متوفی صادر می نماید و  در صورت اعتراض ، دادگاه جلسه ای برای رسیدگی به  اعتراض معین نموده به معترض و درخواست کننده تصدیق اطلاع می دهد و در جلسه ای پس از رسیدکی حکم خواهد داد. این حکم قابل تجدید نظر است.
دادگاه بخش می تواند گواه ها را احضار کرده و گواهی ان را استماع نماید.
چنانچه گواه در خارج از مقرر دادگاه ساکن باشد، تحقیق از گواه بوسیله دادگاه محل اقامت گواه یا نزدیکترین دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد
درصورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال نباشد، دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست کننده رسیدگی و درخواست صدور انحصار وراثت را حسب اقتضای دلایل قبول یا رد می نماید.
در صورتی که به  واسطه معلوم نبودن  ورثه یا برای تصفیه ترکه وغیره  قبلا برای معرفی ورثه  آگهی شده باشد ،صدور تصدیق انحصار وراثت محتاج به اگهی جدید نبوده ودرصورت درخواست هریک ازورثه یا اشخاص ذینفع تصدیق انحصاروراثت صادرخواهد شد

رای دادگاه دایر بر دادخواست تصدیق قابل فرجام است

درکلیه مواردی که دادستان تشخیص دهد که متوفی بلا وارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی اساس است، می تواند به درخواست تصدیق انحصاروارثت اعتراض نماید ونیز می تواند در صورتی که متوفی را بلا وارث بداند، به تصدیق انحصاروراثت درموردی که تصدیق مسبوق به آگهی نیست اعتراض کند ودر هر حال دادستان حق دارد از رای دادگاه پزوهش  بخواهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *