وکلاآنلاین - مشاور حقوقی شما


  تماس : vokalamail@gmail.com

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

    قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)


کتاب اول – در امور مدنی
کلیات
ماده – ۱ آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام
رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههایعمومی،
انقلاب، تجدیدنظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بهموجب قانون موظف
به رعایت آن میباشند به کار میرود.
ماده – ۲ هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا
اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی بهدعوا را
برابر قانون درخواست نموده باشند.


ماده – ۳ قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده،
حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانینموضوعه
کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود
نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر واصول حقوقی
که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به
بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگیبه دعوا و صدور
حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن
محکوم خواهند شد.
تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به
شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
ماده – ۴ دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا بهطور خاص تعیین تکلیف نمایند
و نباید بهصورت عام و کلی حکم صادر کنند.
ماده – ۵ آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این
قانون یا در مواردی که بهموجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظرباشند.
ماده – ۶ عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه
که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
ماده – ۷ به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا
زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگربه
موجب قانون.
ماده – ۸ هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه را
تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکمصادرنموده و
یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
ماده – ۹ رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به
ترتیب مقرر در این قانون ادامه مییابد.
آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری
در زمان صدور آنان میباشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناختهشود.
نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از
دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی
تجدیدنظریا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل میشود.
باب اول – در صلاحیت دادگاهها
فصل اول – در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها
ماده – ۱۰ رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای
عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری راتعیین کرده
باشد.
ماده – ۱۱ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن
اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی
کهدرایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه
گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی
مالغیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول
در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان
دردادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
تبصره – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه
در آن واقع است. تقسیمبندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیلمجتمع یا
ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمیدهد.
ماده ۱۲ – دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت،
ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن دردادگاهی اقامه
میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه
مقیم نباشد.
ماده ۱۳ – در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و
قراردادها ناشی شده باشد، خواهان میتواند بهدادگاهی رجوع کند کهعقد یا
قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد میبایست در آنجاانجام شود.
ماده ۱۴ – درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی میشود که دلایل و
امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده ۱۵ – در صورتیکه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد،
در دادگاهی اقامه دعوا میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقعاست، به
شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.
ماده ۱۶ – هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزههای
قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشدکه در
حوزههای قضائی مختلف واقع شدهاند، خواهان میتواند به هریک از
دادگاههای حوزههای یادشده مراجعه نماید.
ماده ۱۷ – هر دعوایی که در اثنای رسیدگی بهدعوای دیگر از طرف خواهان یا
خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود،دعوای
طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء
باشد، در دادگاهی اقامه میشود که دعوای اصلی در آنجا اقامهشده است.
ماده ۱۸ – عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاریکه دفاع محسوب شود، دعوای
طاری نبوده، مشمول ماده (۱۷) نخواهد بود.
ماده ۱۹ – هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به
آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیماز مرجع
صلاحیتدار متوقف میشود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در
دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاهرسیدگی کننده
تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر میشود و خواهان میتواند
پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.
ماده ۲۰ – دعاوی راجع به تَرَکه متوفی اگر چه خواسته، دِین و یا مربوط به
وصایای متوفی باشد تا زمانی که تَرَکه تقسیم نشده در دادگاه محلی
اقامهمیشود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین
اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت
دادگاهیاست که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده
است.
ماده ۲۱ – دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که
شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است وچنانچه درایران
اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه میشود که متوقف یا ورشکسته در
حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یادارد.
ماده ۲۲ – دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها
در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بینشرکت و
شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا
زمانیکه شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتیکهتصفیه امور شرکت
در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود.
ماده ۲۳ – دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت،
در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجاتسلیم گردد
یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب
متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبهیا اشخاص
خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود،
مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در اینصورت نیزدعاوی در
مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
ماده ۲۴ – رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت
رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگینموده است.
ماده ۲۵ – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از
کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیمسند و
اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی
شهرستان تهران خواهد بود.
فصل دوم – اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
ماده ۲۶ – تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که
به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریختقدیم
دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده ۲۷ – درصورتی که دادگاه رسیدگیکننده خود را صالح به رسیدگی نداند
با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را بهدادگاه صلاحیتدار ارسالمینماید.
دادگاه مرجوعالیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر
نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده راجهتحل اختلاف به
دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میکند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص
صلاحیت لازمالاتباع خواهد بود.
تبصره – درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دوحوزه قضایی از دو
استان باشد، مرجع حل اختلاف بهترتیب یادشده، دیوان عالیکشور میباشد.
ماده ۲۸ – هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت،
اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی،نظامی و
انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را
صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشورارسال خواهد شد.
رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازمالاتباع میباشد.
ماده ۲۹ – رسیدگی بهقرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و
دیوانعالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود.
ماده ۳۰ – هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه
تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسبمورد،
الا نظر مرجع عالی لازم تباع است.
باب دوم – وکالت در دعاوی
ماده ۳۱ – هریک از متداعیین میتوانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل
انتخاب و معرفی نمایند.
ماده ۳۲ – وزارتخانهها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی،
نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی،شهرداریها و بانکها
میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا
دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یاکارمندان رسمی خود با
داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
– ۱ دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر
حقوقی دستگاههای مربوط.
– ۲ دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت بهشرط عدم محرومیت از اشتغال
بهمشاغل قضاوت یا وکالت.
تشخیص احراز شرایط یادشده بهعهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا
قائممقام قانونی وی خواهد بود.
ارائه معرفینامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
ماده ۳۳ – وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که بهموجب قوانین
راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.
ماده ۳۴ – وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در
صورت اخیر، درمورد وکالتنامههای تنظیمی در ایران، وکیل میتواندذیل
وکالتنامه تأیید کند که وکالتنامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر
کرده یا انگشت زده است.
در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از
مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع
گواهیوکالتنامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی
ایران به موجب آئیننامهای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با
همکاریوزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و بهتصویب رئیس قوه
قضائیه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب
درصورتجلسه قید و به امضای موکل میرسد و چنانچه موکل در زندان باشد،
رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.
تبصره – درصورتی که موکل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید، دادگاه
به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.
ماده ۳۵ – وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است
جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد،لیکن در
امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود:
– ۱ وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجامخواهی و اعاده دادرسی.
– ۲ وکالت در مصالحه و سازش.
– ۳ وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد
سند.
– ۴ وکالت در تعیین جاعل.
– ۵ وکالت در ارجاع دعوا بهداوری و تعیین داور.
– ۶ وکالت در توکیل.
– ۷ وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.
– ۸ وکالت در دعوای خسارت.
– ۹ وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
– ۱۰ وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
– ۱۱ وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
۱۲ – وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.
۱۳ – وکالت در ادعای اعسار.
۱۴ – وکالت در قبول یا رد سوگند.
تبصره – ۱ اشاره به شمارههای یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن،
تصریح محسوب نمیشود.
تبصره – ۲ سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمیباشد.
ماده ۳۶ – وکیل در دادرسی، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و
تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی بهنام موکل راخواهد
داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد.
ماده ۳۷ – اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید بهدادگاه و وکیل
معزول اطلاع دهد.
عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید
در صورتجلسه قید و به امضای موکل برسد.
ماده ۳۸ – تا زمانی که عزل وکیل بهاطلاع او نرسیده است اقدامات وی در
حدود وکالت، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل میشودمؤثر در
حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در
امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.
ماده ۳۹ – درصورتی که وکیل استعفای خود را بهدادگاه اطلاع دهد، دادگاه
بهموکل اخطار میکند که شخصا یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیبنماید
و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه
متوقف میگردد.
وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به
اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفعنقص
توسط دادگاه به موکل ابلاغ میشود، رفع نقص به عهده موکل است.
ماده ۴۰ – درصورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از
وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، به دادرسی تأخیر
نمیافتد و درصورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید
میکند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع میدهد که شخصا یاتوسط وکیل
جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضرشود.
ماده ۴۱ – وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه
دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب میشود:
– ۱ فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.
– ۲ ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود.
– ۳ حوادث قهری ازقبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.
– ۴ وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.
وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه
محاکمه بهدادگاه ارسال دارد.دادگاه درصورتی بهآن ترتیب اثر میدهد که
عذراو را موجه بداند، درغیر اینصورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را
بهمرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. درصورتیکه
جلسه دادگاه بهعلت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت
رسیدگی بعدی را بهموکل اطلاع دهد. دراینصورت، جلسه بعدی دادگاه
بهعلت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.
ماده ۴۲ – درصورتی که وکیل همزمان دردو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع
بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانونآیین
دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر
لایحه بفرستد و یا درصورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفینماید.
ماده ۴۳ – عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام
شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، درغیر اینصورت دادگاه به
اینعلت جلسه را تجدید نخواهد کرد.
ماده ۴۴ – درصورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دونفر وکیل معرفی
کرده و به هیچیک از آنها بهطور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارساللایحه
توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی
دادگاه کافی است و درصورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب،دادگاه بدون
توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو
وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نمودهباشد، درصورت
ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به
موکل نیز اطلاع داده میشود. دراینصورت جلسه بعدیدادگاه به علت عدم
حضور وکیل تجدید نخواهد شد.
ماده ۴۵ – وکیلی که در وکالتنامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در
دادگاه تجدیدنظر و دیوانعالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدوررأی
یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را
بهموکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روزابلاغ به
وکیل یاد شده محسوب است مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفاء وکیل
بیاطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوبخواهد شد
و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسؤول
میباشد. درخصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر وفرجام وکیل مستعفی
قبول میشود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است بهطور کتبی بهموکل اخطار
نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یااگر دادخواست
ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.
ماده ۴۶ – ابلاغ دادنامه بهوکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا
برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد،
معتبرنخواهد بود.
ماده ۴۷ – اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و
فرجامخواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادربه
انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل
محسوب خواهد شد.
تبصره – درمواردی که طرح دعوا یا دفاع بهوسیله وکیل جریان یافته و وکیل
او یادشده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به ابلاغ
شود و مبداء مهلتها و مواعد از تاریخ ابلاغ بهوکیل محسوب میگردد.
باب سوم – دادرسی نخستین
فصل اول – دادخواست
مبحث اول – تقدیم دادخواست
ماده ۴۸ – شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد.
دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدداست
بهدفتر شعبه اول تسلیم میگردد.
ماده ۴۹ – مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت
کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه وسال)
با ذکر شماره ثبت به تقدیمکننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست
تاریخ تسلیم را قید نماید.
تاریخ رسید دادخواست بهدفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب میشود.
ماده ۵۰ – هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از
ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع بهیکی از شعب، بهنظر رئیسشعبه اول یا
معاون وی برساند.
مبحث دوم – شرایط دادخواست
ماده ۵۱ – دادخواست باید بهزبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص
نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
– ۱ نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتیالامکان شغل خواهان.
تبصره – درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل
نیز باید درج گردد.
– ۲ نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
– ۳ تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته،
مالی نباشد.
– ۴ تعهدات و جهاتی که بهموجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه میداند
بهطوری که مقصود واضح و روشن باشد.
– ۵ آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
– ۶ ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، ازاسناد و
نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته بهترتیب و واضح نوشتهمیشود
و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت
آنان را بهطور صحیح معین کند.
– ۷ امضای دادخواستدهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او.
تبصره – ۱ اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و
خیابان بهنحوی نوشته شود که ابلاغ بهسهولت ممکن باشد.
تبصره – ۲ چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و
اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.
ماده ۵۲ – درصورتی که هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا
مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست باید تصریحشود.
مبحث سوم – موارد توقیف دادخواست
ماده ۵۳ – در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته میشود لکن
ش برای به جریان افتادن آن باید به رح مواد آتی تکمیل شود:
– ۱ درصورتی که بهدادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده
یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد.
– ۲ وقتیکه بندهای ، ۲( ۵۳، ۴، و ۶) ماده (۵۱) این قانون رعایت نشده باشد.
ماده ۵۴ – در موارد یادشده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز
نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل بهخواهان اطلاع داده و از
تاریخابلاغ بهمدت ده روز به او مهلت میدهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه
در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست بهموجب قراری که
مدیردفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر میکند، رد میگردد. این قرار
به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بههمان
دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در اینخصوص قطعی است.
ماده ۵۵ – در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ
اخطاریه دفتر تأدیه نشود، دادخواست بهوسیله دفتر رد خواهد شد. این
قرارظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه میباشد، جز در
مواردیکه خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که
دراینصورت مدت یک ماه یادشده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده
محسوب خواهد شد.
ماده ۵۶ – هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف
دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتردادگاه و در
غیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند، دادخواست رد میشود.
مبحث چهارم – پیوستهای دادخواست
ماده ۵۷ – خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست
نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شدهباشد.
مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده
میشود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا
دفتراسناد رسمی و در جائی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از
ادارات دولتی مطابقت آنرا با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت
یاتصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر
یکی از سفارتخانهها و یا کنسولگریهای ایران گواهی شده باشد.
هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل
باشد، قسمتهایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست
دادخواستمیگردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز
میتوانند مطابقت رونوشتهای تقدیمی خود را بااصل تصدیق کرده پس
ازالصاقتمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.
ماده ۵۸ – درصورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بررونوشت یا
تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود.صحت
ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی
حسب مورد گواهی خواهند نمود.
ماده ۵۹ – اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان
تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبِت سِمت دادخواستدهندهاست، بهپیوست
دادخواست تسلیم دادگاه میگردد.
ماده ۶۰ – دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت
تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.
فصل دوم – بهای خواسته

ماده ۶۱ – بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان
مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر این که قانونترتیب دیگری
معین کرده باشد.
ماده ۶۲ – بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود:
– ۱ اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد
مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک
مرکزیجمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته
محسوب می شود.
– ۲ در دعوای چندخواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه مینماید بهای
خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبهمیشود.
– ۳ در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا
پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط ومنافعی
که خواهان خود را ذیحق در مطالبه آن میداند.
درصورتی که حقنامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادامالعمر باشد
بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرفده
سال باید استیفا کند.
– ۴ در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان
دردادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی بهآن ایراد و
یااعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
ماده ۶۳ – چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل
شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل ازشروع
رسیدگی باجلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
فصل سوم – جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
مبحث اول – جریان دادخواست
ماده ۶۴ – مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتکمیل پرونده، آن را فوراً دراختیار
دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی که کامل باشدپرونده
رابا صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده مینماید تا وقت دادرسی (ساعت و
روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست راصادرنماید. وقت جلسه
باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه
کمتر از پنج روز نباشد.
درمواردیکه نشانی طرفین دعوا یا یکی ازآنها درخارج از کشور باشد فاصله
بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دوماه نخواهدبود.
ماده ۶۵ – اگر بهموجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با
به یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی آنها
رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک درصورت
صلاحیت جداگانه رسیدگی میکند و در غیر اینصورت نسبت بهآنچهصلاحیت
ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال مینماید.
ماده ۶۶ – درصورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند
جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده میدهد. موارد نقصطی
اخطاریه به خواهان ابلاغ میشود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ
ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه بهموجبصدور قرار،
دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت
در همان دادگاه میباشد، رأی دادگاه دراینخصوص قطعیاست.
مبحث دوم – ابلاغ
ماده ۶۷ – پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه
از دادخواست و پیوستهای آنرا در پرونده بایگانی می کند و نسخهدیگر را با
ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال میدارد.
ماده ۶۸ – مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص
خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. درصورتامتناع
خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده مینماید.
تبصره – ۱ ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار بهعمل میآید. برای
ابلاغ درمحل کار کارکنان دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومیو شرکتها،
اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال میشود.
اشخاص یادشده مسوول اجرای ابلاغ می به باشند و باید حداکثر مدت ده روز
اوراق را اعاده نمایند، درغیراین صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به
تخلفات اداری محکوم میگردند.
تبصره – ۲ در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در
محل سکونت یا محل کار او بهعمل میآید.
ماده ۶۹ – هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در
نشانی تعیین شده به یکی ازبستگان یا خادمان او که سن و وضعیتظاهری
آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت
گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آنرا اعاده کند.
ماده ۷۰ – چنانچه خوانده یا هریک از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل
نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند، مأمور ابلاغ اینموضوع را
در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق میکند و
برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت میدهد. دراینصورتخوانده میتواند تا
جلسه رسیدگی بهدفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت
نماید.
ماده ۷۱ – ابلاغ دادخواست درخارج از کشور بهوسیله مأموران کنسولی یا
سیاسی ایران بهعمل میآید. مأموران یادشده دادخواست و ضمایم آنراوسیله
مأمورین سفارت یا هر وسیلهای که امکان داشته باشد برای خوانده میفرستند
و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه بهاطلاع دادگاه میرسانند.درصورتی که
در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را
وزارت امورخارجه بهطریقی که مقتضی بداند انجام میدهد.
ماده ۷۲ – هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده
است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مأمور همنتواند
نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کندو ظرف دو
روز اوراق را عودت دهد. در اینصورت برابر ماده (۵۴) رفتارخواهد شد مگر در
مواردیکه اقامتگاه خوانده برابر ماده (۱۰۱۰) قانون مدنی تعیین شده باشد که
درهمان محل ابلاغ خواهد شد.
ماده ۷۳ – درصورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد
ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کندبنابه
درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از
روزنامههای کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ
انتشارآگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.
ماده ۷۴ – در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر
که عده آنها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرحماده
قبل، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض
خود معرفی میکند ابلاغ میشود.
ماده ۷۵ – در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته بهدولت و
موسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی که تمامیا بخشی
از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر
مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذمیشود. در
صورت امتناع رئیس دفتر یا قائممقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه
قید و اوراق اعاده میشود. دراین مورد استنکاف از گرفتناوراق اخطاریه و
ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و بهوسیله مدیر دفتر
دادگاه بهمراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانونرسیدگی به تخلفات
اداری محکوم خواهد شد.
تبصره – در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسؤول
دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.
ماده ۷۶ – در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به
مدیر یا قائممقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان بهمسؤول دفتر
مؤسسه با رعایت مقررات مواد (۶۸، ۶۹ و ۷۲) ابلاغ خواهد شد.
تبصره – ۱ در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن
نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفیشده ابلاغ
خواهد شد.
تبصره – ۲ در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره
تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.
تبصره – ۳ در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه
نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال درآخرین
محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است،ابلاغ خواهد شد.
ماده ۷۷ – اگر خوانده درحوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و
ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه بههر وسیلهای که ممکن باشد ابلاغمیشود و
اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی یا
بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دوقبضه ابلاغمیشود.
اشخاص یادشدهبرابر مقررات، مسؤول اجرای صحیح امرابلاغ و اعاده اوراق
خواهند بود. درصورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد، دادخواست و
اوراق دعوا بهوسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
ماده ۷۸ – هریک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان میتوانند محلی را برای ابلاغ
اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقردادگاه است انتخابنموده، به
دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل
تعیین شده ابلاغ میگردد.
ماده ۷۹ – هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی راکه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ
شده یا محلی راکه برایابلاغ اوراق انتخابکرده تغییر دهد وهمچنیندر
صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و
مشخصات صحیح را بهدفتر دادگاه اطلاع دهد. تاوقتیکه بهاین ترتیبعمل
نشده است، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ میشود.
ماده ۸۰ – هیچیک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمیتوانند مسافرتهای
موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده، ابلاغ اوراق دعوایمربوط به
خود را در محل نامبرده درخواست کنند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت
وقتی پذیرفته میشود که محل اقامت برابر ماده (۱۰۰۴) قانونمدنی به طور
واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل
اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق بههمان محل اولیه ابلاغخواهد شد.
ماده ۸۱ – تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیزبرابر مقررات این قانون ابلاغ
میگردد.
تبصره – تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده (۶۷) و ندادن
رسید به شرح مندرج در ماده (۶۸) ، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
ماده ۸۲ – مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغنامه تصریح
و امضاء نماید:
– ۱ نام و مشخصات خود بهطور روشن و خوانا.
– ۲ نام کسی که دادخواست بهاو ابلاغ شده با تعیین این که چه سمتی نسبت
به مخاطب اخطاریه دارد.
– ۳ محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف.
ماده ۸۳ – در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر
شخص مخاطب ابلاغ شود درصورتی دارای اعتبار است که برای دادگاهمحرز
شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.
مبحث سوم – ایرادات و موانع رسیدگی
ماده ۸۴ – در موارد زیر خوانده میتواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا
ایراد کند:
– ۱ دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
– ۲ دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا
اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعواییباشد که با
ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
– ۳ خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا
ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونیبرای
اقامه دعوا نداشته باشد.
– ۴ ادعا متوجه شخص خوانده نباش.د
– ۵ کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا
قیمومت و سمت او محرز نباشد.
– ۶ دعوای طرح شده سابقابین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا
قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادرشده
باشد.
– ۷ دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبهبدون
قبض.
– ۸ مورد دعوا مشروع نباشد.
– ۹ دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
– ۱۰ خواهان در دعوای مطروحه ذینفع نباشد.
– ۱۱ دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
ماده ۸۵ – خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا
قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است درصورتی که سمت اومحرز نباشد،
اعتراض نماید.
ماده ۸۶ – در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد میتواند از پاسخ در
ماهیت دعوا امتناع کند.
ماده ۸۷ – ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی بهعمل آید
مگر اینکه سبب ایراد متعاقباحادث شود.
ماده ۸۸ – دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات
وارده اتخاذ تصمیم مینماید. درصورت مردود شناختن ایراد، واردماهیت دعوا
شده رسیدگی خواهد نمود.
ماده ۸۹ – درمورد بند ) ۱( ماده (۸۴) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت
به صدور قرار عدم صلاحیت مینماید و طبق ماده (۲۷) عملمیکند و در مورد
بند ۲( ) ماده (۸۴) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از
رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوادر آن مطرح
است میفرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (۸۴) قرار رد دعوا صادر
مینماید.
ماده ۹۰ – هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه
مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.
ماده ۹۱ – دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا
نیز میتوانند او را رد کنند.
الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از
اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب – دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا
متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج – دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د – دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا
کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
-ه بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی
مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعیدو سال
نگذشته باشد.
و – دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
ماده ۹۲ – درمورد ماده (۹۱) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با
ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر
دادگاهمحول مینماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد،پرونده
را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول
ارسالمیدارد و در صورتیکه دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به
نزدیکترین دادگاه همعرض ارسال مینماید.
فصل چهارم – جلسه دادرسی
ماده ۹۳ – اصحاب دعوا میتوانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه
ارسال نمایند.
ماده ۹۴ – هریک از اصحاب دعوا میتوانند به جای خود وکیل به دادگاه
معرفی نمایند ولی در مواردیکه دادرس حضور شخص خواهان یا خواندهیا هر
دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید میشود. دراینصورت شخصاً
مکلف به حضور خواهند بود.
ماده ۹۵ – عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه
دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردیکه دادگاه به
اخذتوضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر
نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد،
همچنیندرصورتی که با دعوت قبلی هیچیک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و
دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست
ابطالخواهد شد.
ماده ۹۶ – خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست
کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل ورونوشت
اسنادی را که میخواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید.
رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها بهعلاوه یک نسخهباشد. یک
نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر بهطرف تسلیم
میشود.
درمورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر
شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده استاصل و
رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف
بفرستد و الا در صورتیکه آن سند عادی باشد ومورد تردید وانکار واقع شود،
اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج میشود و اگر خواهان باشد و
دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوصابطال میگردد.
درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را
حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید،چنانچه دادگاه درخواست
او را مقرون بهصحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع
رسیدگی مینماید.
ماده ۹۷ – درصورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند
که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدیدمقدور نباشددرصورت
تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن ازسوی دادگاه، مهلت مناسب داده
خواهد شد.
ماده ۹۸ – خواهان میتواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در
تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یاخواسته یا
درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ
واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلامکرده باشد.
ماده ۹۹ – دادگاه میتواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب
دعوا فقط برای یکبار به تأخیر بیندازد.
ماده ۱۰۰ – هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای
رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکنمعین
خواهد شد.
تبصره – در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت
رسیدگی حداکثر ظرف مدت دوماه خواهدبود.
ماده ۱۰۱ – دادگاه میتواند دستوراخراج اشخاصی راکه موجب اختلال نظم
جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال درصورتجلسه صادر کند و یا تابیست و چهار
ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا میشود و اگر
مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تاپنج روز محکوم
خواهد شد.
ماده ۱۰۲ – درموارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود:
– ۱ وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل براقرار باشد.
– ۲ وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده
نماید.
– ۳ در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.
ماده ۱۰۳ – اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در
همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی مینماید
وچنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه
اول یکجا رسیدگی خواهد شد.
درمورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را
مستحضر نمایند.
ماده ۱۰۴ – در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری
لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسهبعد تعیین و
بهاصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط
قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همانقسمت رأی
میدهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.
فصل پنجم – توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
ماده ۱۰۵ – هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی
از آنان که بهموجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردددادگاه رسیدگی
را به طور موقت متوقف و مراتب را بهطرف دیگر اعلام میدارد. پس از تعیین
جانشین و درخواست ذینفع، جریان دادرسی ادامهمییابد مگر این که فوت یا
حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران
ص نداشته باشد که در این ورت دادرسی نسبتبه دیگران ادامه خواهد یافت.
ماده ۱۰۶ – درصورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به
محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری،دادرسی متوقف
نمیشود. لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان میدهد.
ماده ۱۰۷ – استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت میگیرد:
الف – خواهان میتواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد
کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مینماید.
ب – خواهان میتواند مادامیکه دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد
کند . در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مینماید.
ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است
که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلیصرفنظر کند. در
این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
فصل ششم – امور اتفاقی
مبحث اول – تأمین خواسته
– ۱ درخواست تأمین
ماده ۱۰۸ – خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست
راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتیکه حکم قطعی صادرنشده
است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به
قبول آن است:
الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که بهموجب قانون، دادگاه
مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
د – خواهان، خساراتی را که ممکن است بهطرف مقابل وارد آید نقدا
بهصندوق دادگستری بپردازد.
تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته بهنظر
دادگاهی است که درخواست تأمین را میپذیرد. صدور قرار تأمینموکول به
ایداع خسارت خواهد بود.
ماده ۱۰۹ – در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای
مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبیمراجعه به
دادگاه را مقرر داشته است، خوانده میتواند برای تادیه خسارات ناشی از
هزینه دادرسی و حقالوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود ازدادگاه
تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و
وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر مینماید و تاوقتی که
خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتیکه مدت مقرر
در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامینندهد به
درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر میشود.
تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام
تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمنصدور حکم
یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
ماده ۱۱۰ – در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در
مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف،خواندهنمیتواند
برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.
ماده ۱۱۱ – درخواست تأمین از دادگاهی میشود که صلاحیت رسیدگی به دعوا
را دارد.
ماده ۱۱۲ – درصورتی که درخواستکننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار
تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه بهدرخواستخوانده، قرار
تأمین را لغو مینماید.
ماده ۱۱۳ – درخواست تأمین درصورتی پذیرفته میشود که میزان خواسته
معلوم یا عین معین باشد.
ماده ۱۱۴ – نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن
نرسیدهاست، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع
یاتفریط باشد میتوان درخواست تأمین نمود.
ماده ۱۱۵ – درصورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است
پرونده را فوری بهنظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به د به طرف، لایل
درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آنرا رد مینماید.
ماده ۱۱۶ – قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ میشود، نامبرده حق دارد ظرف ده
روز بهاین قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراضرسیدگی نموده
و نسبت بهآن تعیین تکلیف مینماید.
ماده ۱۱۷ – قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود.
درمواردیکه ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا
تفریطخواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ میشود.
ماده ۱۱۸ – درصورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را
خواهد داد. درصورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعواو یا
دادخواست، تأمین خود بهخود مرتفع میشود.
ماده ۱۱۹ – قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.
ماده ۱۲۰ – درصورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان بهموجب رأی قطعی
محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد،خوانده حق دارد
ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین بهاو
وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار،مطالبه کند. مطالبه
خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی و پرداخت
هزینه دادرسی صورت میگیرد. مفاد تقاضا بهطرف ابلاغمیشود تا چنانچه
دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید.
دادگاه در وقت فوقالعاده بهدلایل طرفین رسیدگی و رأیمقتضی صادر
مینماید. این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه
خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شدهبه درخواست
خواهان به او مسترد میشود.
– ۲ اقسام تأمین
ماده ۱۲۱ – تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و
غیرمنقول.
ماده ۱۲۲ – اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه
نمیتواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.
ماده ۱۲۳ – درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی
توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموالخوانده
توقیف میکند.
ماده ۱۲۴ – خوانده میتواند بهعوض مالی که دادگاه میخواهد توقیف کند و یا
توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار بهمیزان همان مال درصندوق
دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد. همچنین میتواند درخواست تبدیل
مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به اینکه مال
پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاتوقیف شده است
کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیلمال منوط به
رضایت خواهان است.
ماده ۱۲۵ – درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی میشود که قرار تأمین را صادر
کردهاست. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیلرسیدگی
کرده، قرار مقتضی صادر نماید.
ماده ۱۲۶ – توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی
و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده واموال منقول وی
که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام
مدنی پیش بینی شده است.
ماده ۱۲۷ – از محصول املاک و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف
میشود. اگر محصول جمعآوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده رامشخص
و توقیف مینماید. هرگاه محصول جمعآوری نشده باشد برداشت آن خواه،
دفعتاو یا به دفعات باحضور مأمور اجرا بهعمل خواهد آمد.خوانده مکلف
است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق
هیچگونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برایتعیین میزان
محصولی که جمعآوری میشود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او
نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره – محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت
تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل درحساب
سپرده دادگستری تودیع میگردد.
ماده ۱۲۸ – در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای
متقاضی تأمین باشد درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حقتقدم دارد.
ماده ۱۲۹ – در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت
مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دیِن) الزامیاست.
مبحث دوم – ورود شخص ثالث
ماده ۱۳۰ – هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای
خود مستقلاحقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی ازطرفین ذینفع
بداند، میتواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد،
چهاینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحلهتجدیدنظر. دراینصورت
نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم
و در آن منظور خود رابه طور صریح اعلاننماید.
ماده ۱۳۱ – دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید
به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایطدادخواست
اصلی را دارا خواهد بود.
ماده ۱۳۲ – پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای
اصلی به وی نیز اعلام میگردد و نسخهای از دادخواست و ضمائم آنبرای
طرفین دعوای اصلی ارسال میشود. درصورت نبودن وقت کافی بهدستور
دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۳۳ – هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث بهمنظور تبانی و یا تأخیر
رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی بهدعوای ثالث
نمیباشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده بههریک جداگانه
رسیدگی میکند.
ماده ۱۳۴ – رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع ازورود او
در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.
ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا
تجدیدنظر برابرمقررات عمومی راجع به آن مرحله است.
مبحث سوم – جلب شخص ثالث
ماده ۱۳۵ – هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند،
میتواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده وظرف
سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را
بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.
ماده ۱۳۶ – محکومعلیه غیابی درصورتی که بخواهد درخواست جلب شخص
ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراضتوامابه دفتر
دادگاه تسلیم کند، معترضعلیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به
اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روزدادخواست جلب
شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.
ماده ۱۳۷ – دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید
بهتعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد.
جریان دادرسی درموردجلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا
ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.
ماده ۱۳۸ – درصورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت
تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برایاصحاب دعوا
نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ
مینماید.
ماده ۱۳۹ – شخص ثالث که جلب میشود خوانده محسوب و تمام مقررات
راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید کهجلب شخص
ثالث بهمنظور تأخیر رسیدگی است میتوانددادخواست جلب را از دادخواست
اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی کند.
ماده ۱۴۰ – قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا
قابل تجدیدنظر است .
درصورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی
به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی که بهعنوان تجدیدنظر رسیدگیمینماید،
بهعمل میآید.
مبحث چهارم – دعوای متقابل
ماده ۱۴۱ – خوانده میتواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین
دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یاارتباط کامل
داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و توامارسیدگی میشود و چنانچه
دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح بهطور جداگانه رسیدگیخواهد شد.
بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر
در دیگری باشد.
ماده ۱۴۲ – دعوای متقابل بهموجب دادخواست اقامه میشود، لیکن دعاوی
تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوایاصلی اظهار
میشود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه
ندارد.
ماده ۱۴۳ – دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی
تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه
نماید،خوانده میتواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست
نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست
اصلیخواهد بود.
مبحث پنجم – اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی
ماده ۱۴۴ – اتباع دولتهای خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا بهعنوان
شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، برای تأدیهخسارتی
که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حقالوکاله بهآن محکوم گردند باید
تأمین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعهایران و تا
پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته میشود.
ماده ۱۴۵ – درموارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف
میباشند:
– ۱ در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند.
– ۲ دعاوی راجع به برات، سفته و چک.
– ۳ دعاوی متقابل.
– ۴ دعاوی که مستند به سند رسمی میباشد.
– ۵ دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه میشود از قبیل اعتراض به ثبت و
دعاوی علیه متوقف.
ماده ۱۴۶ – هرگاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر
خواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت ازتأمین از او
زایل گردد، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی می تواند درخواست تأمین
نماید.
ماده ۱۴۷ – دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و
مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده استدادرسی
متوقف خواهد ماند. درصورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و
خواهان تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خواندهو در مرحله
تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر میگردد.
ماده ۱۴۸ – چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی که تعیین گردیده کافی
نیست، مقدار کافی را برای تأمین تعیین میکند. درصورت امتناعخواهان یا
تجدیدنظرخواه از سپردن تأمین تعیین شده برابرماده فوق اقدام میشود.
فصل هفتم – تأمین دلیل و اظهارنامه
مبحث اول – تأمین دلیل
ماده ۱۴۹ – در مواردیکه اشخاص ذینفع احتمال دهند که درآینده استفاده از
دلایل و مدارک دعوای آنان ازقبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع ازمطلعین و
استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در
محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یامتعسر خواهد
شد، میتوانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند.
مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورتبرداری از اینگونه دلایل
است.
ماده ۱۵۰ – درخواست تأمین دلیل ممکن است درهنگام دادرسی و یا قبل از
اقامه دعوا باشد.
ماده ۱۵۱ – درخواست تأمین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات
زیرباشد:
– ۱ مشخصات درخواستکننده و طرف او.
– ۲ موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل میشود.
– ۳ اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.
ماده ۱۵۲ – دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار مینماید ولی عدم
حضور او مانع از تأمین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشددادگاه
بدون احضار طرف، اقدام بهتأمین دلیل مینماید.
ماده ۱۵۳ – دادگاه میتواند تأمین دلیل را بهدادرس علیالبدل یا مدیر دفتر
دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاهقرار
گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش
تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.
ماده ۱۵۴ – در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواستکننده تأمین
دلیل ممکن نباشد،درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته
وبهجریان گذاشته خواهدشد.
ماده ۱۵۵ – تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در
موارد استفاده، با دادگاه میباشد.
مبحث دوم – اظهارنامه
ماده ۱۵۶ – هرکس میتواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را بهوسیله
اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبهرسیده باشد.
بهطور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهدات خود با
دیگری است و بخواهد بهطور رسمی بهوی برساند ضمناظهارنامه بهطرف ابلاغ
نماید.
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ
میشود.
تبصره – اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها میتوانند از ابلاغ اظهارنامههاییکه
حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.
ماده ۱۵۷ – درصورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا
سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یاسند
هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار
گیرد، مگر آن که طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین
کردهباشند.

فصل هشتم – دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت
ماده ۱۵۸ – دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:
ادعای متصرف سابق مبنی براین که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را
از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مالدرخواست
مینماید.
ماده ۱۵۹ – دعوای ممانعت از حق عبارت است از:
تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری
بخواهد.
ماده ۱۶۰ – دعوای مزاحمت عبارت است از:
دعوایی که بهموجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از
مزاحمت کسی را مینماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این
کهمال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
ماده ۱۶۱ – در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید
ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدنملک از تصرف وی
و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون
رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف ویخارج شده است.
ماده ۱۶۲ – در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند
مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق میباشد مگر آن کهطرف دیگر
سبق تصرف و استفاده از حق خود را بهطریق دیگر ثابت نماید.
ماده ۱۶۳ – کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا
کرده است، نمیتواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرحدعوا
نماید.
ماده ۱۶۴ – هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف
عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا درصورتیباقی
میماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و
در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاهصلاحیتدار
دادخواست بدهد.
ماده ۱۶۵ – درصورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده
باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی بایدفوری
محصول را برداشت و اجرتالمثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت
محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکومله پس از
جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به
سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرفنماید یا ملک را تا
پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرتالمثل
آن را دریافت کند. همچنین محکومله میتواندمتصرف عدوانی را به معدوم
کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.
تبصره – درصورت تقاضای محکومله، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت
اجرتالمثل زمان تصرف نیز محکوم مینماید.
ماده ۱۶۶ – هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت ازحق
در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفندبه موضوع
شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده
جلوگیری نمایند و جریان را بهمراجع قضایی اطلاع داده،برابر نظر مراجع
یادشده اقدام نمایند.
تبصره – چنانچه بهعلت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع
نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونهدرگیری و
وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
ماده ۱۶۷ – درصورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را بهطور مشترک در
تصرف داشته یا استفاده میکردهاند و بعضی از آنان مانع تصرف یااستفاده و یا
مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد درحکم تصرف عدوانی یا
مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصلخواهد بود.
ماده ۱۶۸ – دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و
نقاله (از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در
اموالغیرمنقول است مشمول مقررات این فصل میباشد مگر اینکه اقدامات
بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستندبه
قرارداد صورت گرفته باشد.
ماده ۱۶۹ – هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی
یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود راذینفع بداند، تا
وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد،
میتواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگینموده، حکم مقتضی
صادر خواهد کرد.
ماده ۱۷۰ – مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و بهطور کلی اشخاصی که ملکی را از
طرف دیگری متصرف میباشند میتوانند به قائم مقامی مالک برابرمقررات بالا
شکایت کنند.
ماده ۱۷۱ – سرایدار، خادم، کارگر و بهطور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس
از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یاکسی که حق
مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف
عدوانی محسوب میشود.
تبصره – دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و
نیز درمواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایطخاصی
برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند
بود.
ماده ۱۷۲ – اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا
ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده (۱۲۹۲)قانون
مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده
باشد، چنانچه سند یادشده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگریحقیقت
را احراز نمود، مرجع رسیدگیکننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.
ماده ۱۷۳ – بهدعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف
آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولتباشد نیز برابر
مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۷۴ – دادگاه درصورتی رأی به نفع خواهان میدهد که بهطور مقتضی
احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یامزاحمت یا
ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه
دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرفو یا
تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن
آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را درملک مورد
دعوا صادر خواهد کرد .
ای ن دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع میشود مگر اینکه مرجع
تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.
ماده ۱۷۵ – درصورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت
یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسطاجرای
دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع
اجرا نمیباشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقداماتاجرایی
بهدستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده میشود و
درصورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل
یاقیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.
ماده ۱۷۶ – اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع
مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یاممانعت از
حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد
حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامیمحکوم خواهند
شد.
ماده ۱۷۷ – رسیدگی بهدعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی
نبوده و خارج از نوبت بعمل میآید.
فصل نهم – سازش و درخواست آن
مبحث اول – سازش
ماده ۱۷۸ – درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین میتوانند دعوای خود را به
طریق سازش خاتمه دهند.
ماده ۱۷۹ – درصورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هرکدام
از آنان میتواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.
ماده ۱۸۰ – سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع میشود یا در
دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامهغیررسمی
باشد.
ماده ۱۸۱ – هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم
موضوع را بهموجب سازشنامه در پرونده مربوط قید مینماید و اجرایآن تابع
مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد، لازمالاجرا خواهد بود.
ماده ۱۸۲ – هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به
ترتیبی که واقع شده در صورت یا مجلس منعکس و به امضای دادرس و
دادرسان و طرفین میرسد.
تبصره – چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازشنامه تنظیمی
توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.
ماده ۱۸۳ – هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غیر رسمی
باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند.
اقرارطرفین در صورتمجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین
میرسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه
بدونتوجه به مندرجات سازشنامه دادرسی را ادامه خواهد داد.
ماده ۱۸۴ – دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را
ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی مینماید مفاد سازشنامه کهطبق مواد
فوق تنظیم میشود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و
معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته میشود،چه این که
مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری
باشد.
ماده ۱۸۵ – هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام
تراضی به سازش بهعمل آوردهاند لازمالرعایه نیست.
مبحث دوم – درخواست سازش
ماده ۱۸۶ – هرکس میتواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطورکتبی
درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.
ماده ۱۸۷ – ترتیب دعوت برای سازش هماناست که برای احضار خوانده مقرر
است ولی در دعوتنامه باید قید گردد که ط به رف برای سازش دادگاه دعوت
میشود.
ماده ۱۸۸ – بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف
بهسازش و سعی در انجام آن مینماید. درصورت عدم موفقیت بهسازش
تحقیقات و عدم موفقیت را در صورتمجلس نوشته بهامضا طرفین میرساند.
هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاهمراتب را در
صورتمجلس قید میکند.
ماده ۱۸۹ – درصورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند
آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد.
ماده ۱۹۰ – هرگاه بعد از ابلاغ دعوتنامه، طرف حاضر نشد یا بهطورکتبی پاسخ
دهد که حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورتمجلسقید کرده و
بهدرخواستکننده سازش برای اقدام قانونی اعلام مینماید.
ماده ۱۹۱ – هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوتنامه حاضر شده و پس از آن
استنکاف از سازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.
ماده ۱۹۲ – استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از
حضور در هرحال مانع نمیشود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یادادگاه
دیگر خواستار سازش شوند.
ماده ۱۹۳ – درصورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش
در دادگاه عمل خواهد شد.
تبصره – درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون
تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل دهم – رسیدگی به دلایل
مبحث اول – کلیات
ماده ۱۹۴ – دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از
دعوا به آن استناد مینمایند.
ماده ۱۹۵ – دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها
اقامه میشود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بودهاست، مگر
این که دلایل مذکور از ادله شرعیهای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در
قانون تصریح شده باشد.
ماده ۱۹۶ – دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و
غیره اقامه میشود،تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجریمیباشد.
ماده ۱۹۷ – اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری
باشد باید آنرا اثبات کند، درغیر اینصورت با سوگند خوانده حکمبرائت صادر
خواهد شد.
ماده ۱۹۸ – درصورتی که حق یا دِینی برعهده کسی ثابت شد،اصل بر بقای آن
است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۹۹ – در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد
استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت
لازمباشد، انجام خواهد داد.
ماده ۲۰۰ – رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر
درتصمیمنهایی باشد در جلسه دادرسی بهعمل میآید مگر درمواردی که
قانون طریق دیگری معین کرده باشد.
ماده ۲۰۱ – تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده میشود مگر در
مواردیکه قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوامانع
از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمیشود.
مبحث دوم – اقرار
ماده ۲۰۲ – هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذیحق بودن طرف او
باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.
ماده ۲۰۳ – اگراقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از
لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است بهعمل آید، اقرار در دادگاه محسوبمی
شود، درغیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی میشود.
ماده ۲۰۴ – اقرار شفاهی است وقتیکه حین مذاکره در دادگاه بهعمل آید و
کتبی است درصورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه
تقدیمگردیده اظهار شده باشد.
در اقرار شفاهی، طرفی که میخواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از
دادگاه بخواهد که اقرار او در صورتمجلس قید شود.
ماده ۲۰۵ – اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است
پذیرفته نمیشود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه بهعملآمده
باشد .
مبحث سوم – اسناد
الف – مواد عمومی
ماده ۲۰۶ – رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه بهعمل میآید و ممکن است
در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هرصورت دادگاهمیتواند
رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.
ماده ۲۰۷ – سندی که در دادگاه ابراز میشود ممکن است بهنفع طرف مقابل
دلیل باشد، در اینصورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نمایدابرازکننده سند
حق ندارد آنرا پسبگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده
بگیرد.
ماده ۲۰۸ – هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری
رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سنددیگر را
از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.
ماده ۲۰۹ – هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد
طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاهطرف
مقابل بهوجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه
میتواند آنرا ازجمله قرائن مثبته بداند.
ماده ۲۱۰ – چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند،
دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. درصورتی که ابراز دفاتر در
دادگاهممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور مینماید که با حضور طرفین دفاتر
را معاینه و آنچه لازم است خارجنویسی نماید.
هیچ بازرگانی نمیتواند بهعذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع
کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی بهآن
ندارد.هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری
نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت کند، دادگاه میتواند آنرا
از قرائنمثبته اظهار طرف قراردهد.
ماده ۲۱۱ – اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن
یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالحعامه یا
حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر
دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورداختلاف
است خارجنویس مینماید.
ماده ۲۱۲ – هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در
ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولتتأسیس و
اداره میشوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به
درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمانمربوط، ارسال
رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر میدارد. اداره یا سازمان
مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد،مگراینکه ابراز سند با
مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که دراینصورت
باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.چنانچه دادگاه موافقت نمود،
جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،درغیر اینصورت باید بهنحو مقتضی
سند بهدادگاه ارائه شود. درصورت امتناع،کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند
متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال
موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
تبصره – ۱ در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه
باشد.
تبصره – ۲ ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در
این ماده درصورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاداین ماده
خواهند بود.
تبصره – ۳ چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و
اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ
ابرازاسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.
ماده ۲۱۳ – در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها
پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را بهطور مستقیم به
دادگاهمیفرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه
قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی
است.
ماده ۲۱۴ – هرگاه یکی از اصحاب دعوا بهاستناد پرونده کیفری ادعایی نماید
که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه میتواند پرونده را مطالبه کند.مرجع
ذیربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.
ماده ۲۱۵ – چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی
دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذیربطتقاضانامهای به
وی میدهد که رونوشت موارد استنادی درمدت معینی بهاو داده شود .
درصورت لزوم دادگاه میتواند پرونده مورد استناد را خواسته وملاحظه نماید.
ب – انکار و تردید
ماده ۲۱۶ – کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود میتواند خط یا مهر یا
امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر براو مترتب
میگردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد میتواند تردید کند.
ماده ۲۱۷ – اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده
حتیالامکان باید تا اولین جلسه دادرسی بهعمل آید و چنانچه در جلسه
دادرسیمنکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد
آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون
دفاعخوانده صادرمیشود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را
بهدادگاه اعلام میدارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی
مورداستنادواقع میشود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی
بهعمل آید.
ماده ۲۱۸ – درمقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائهکننده سند، سند خود را
استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع میکند. استرداد سند
دلیلبر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد
و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند
رسیدگینماید.
ج – ادعای جعلیت
ماده ۲۱۹ – ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده
(۲۱۷) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیتبعد از
موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد درغیر اینصورت دادگاه به آن
ترتیب اثر نمیدهد.
ماده ۲۲۰ – ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه بهطرف مقابل ابلاغ
میشود. درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف استظرف
ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را بهدفتر دادگاه تسلیم
نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به و نظر قاضی دادگاه رسانیده
دادگاه آنرا فوری مهر و موم مینماید.
چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از
عداد دلایل او خارج خواهد شد.
تبصره – در مواردیکه وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله
داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهالدارد و
دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند بهاو میدهد.
ماده ۲۲۱ – دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت
به سندی که در مورد آن ادعای جعل شدهاست، تعیین تکلیفنموده، اگر آنرا
مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا بهصاحب سند صادر نماید و
درصورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند ازبین برده شود و
یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود
تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه دراینخصوص منوطاست به قطعی شدن
حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام
حکم در مواردیکه قابل تجدیدنظر میباشد و درصورتیکه وجود اسناد و
نوشتههای راجع بهدعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور
اعاده اسناد و نوشتهها را به صاحبان آنها میدهد.
ماده ۲۲۲ – کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی
را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعینسبت
به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه
دادگاه که در اینصورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت بهاین
سند ادعای جعلیت شده است.
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از
خدمات دولتی خواهد بود.
د – رسیدگی به صحت و اصالت سند
ماده ۲۲۳ – خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار
یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمیتوان اساس تطبیق قرار داد،هرچند که
حکم به صحت آن شده باشد.
ماده ۲۲۴ – میتوان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در
سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حیات باشد، برایاستکتاب یا اخذ
اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن
انگشت یا تصدیق مهر میتواند قرینه صحت سند تلقیشود.
ماده ۲۲۵ – اگر اوراق و نوشتههاو مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در
یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولتتأسیس
شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (۲۱۲) آنها را بهمحل تطبیق
میآورند. چنانچه آوردن آنها بهمحل تطبیق ممکن نباشد و یا بهنظردادگاه
مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد
بهموجب قرار دادگاه میتوان در محلی که نوشتهها، اوراق و مدارکیادشده
قراردارد، تطبیق بهعمل آورد.
ماده ۲۲۶ – دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط،
امضا، اثر انگشت یا مهر سند را بهکارشناس رسمی یا ادارهتشخیص هویت و
پلیس بینالملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص
هویت و پلیس بینالملل، هنگام اعلامنظر بهدادگاهارجاعکننده، باید هویت و
مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید.
شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز مواردرد، درحکم کارشناس رسمی
میباشد.
ماده ۲۲۷ – چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به
جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جارسیدگی
مینماید.
درصورتی که دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری
نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود .اگر اصالت
یاجعلیت سند بهموجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند
دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده
دادرسیقابل استفاده میباشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای
جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع بهاطلاع
رئیسحوزه قضایی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ
تصمیم نماید.
ماده ۲۲۸ – پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند
پذیرفته نمیشود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل
شود،فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.
درصورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد،
دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن
پذیرفتهنمیشود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه
یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد
رسیدگیخواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمیباشد.
مبحث چهارم – گواهی
ماده ۲۲۹ – در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی
گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام میگردد.
ماده ۲۳۰ – در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین ترکیب
گواهان با سوگند به ترتیب ذیل میباشد:
الف – اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل
مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص ، وکالت ،وصیت با گواهی
دو مرد.
ب – دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال میباشد از قبیل دِین ، ثمن
مبیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایاتخطائی و
شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد میتواند با معرفی یک
گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.
درمواردمذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت میدهد، سپس
سوگند توسط خواهان ادا میشود.
ج – دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً دراختیار زنان است ازقبیل ولادت ، رضاع،
بکارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مردو دو زن.
د – اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.
ماده ۲۳۱ – در کلیه دعاوی که جنبه حقالناسی دارد اعم از امور جزائی یا
مدنی (مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری،سفر ،
حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت
گواه اصلی مسموع خواهد بود.
تبصره – گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.
ماده ۲۳۲ – هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شدهاند ، باید
گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.
ماده ۲۳۳ – صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش
چهارم از کتاب دوم، در امور کیفری، این قانون میباشد.
ماده ۲۳۴ – هر یک از اصحاب دعوا میتوانند گواهان طرف خود را با ذکر علت
جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود کهقبل از ادای
گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم
مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض میباشد وچنانچه جهات جرح
بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.
تبصره – درصورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید
دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.
ماده ۲۳۵ – دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی که گواهی
ندادهاند استماع میکند و بعد از اداء گواهی میتواند از گواهها مجتمعاًتحقیق
نماید.
ماده ۲۳۶ – قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی
آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشانمیسازد.
گواهان قبل از ادای گواهی نام و نامخانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را
اظهار و سوگند یاد میکنند که تمام حقیقت را گفته و غیر ازحقیقت چیزی
اظهار ننمایند.
تبصره – در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان
سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.
ماده ۲۳۷ – دادگاه میتواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تأمین شود گواهی او
را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید. دراینصورت پس از ادایگواهی
بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع میسازد.
ماده ۲۳۸ – هیچیک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند، لکن پس
از ادای گواهی میتوانند توسط دادگاه سؤالاتی را که مربوط به دعوامیباشد از
گواه بهعمل آورند.
ماده ۲۳۹ – دادگاه نمیتواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را
در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقطمورد
گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد میگذارد.
ماده ۲۴۰ – اظهارات گواه باید عیناً درصورت مجلس قید و بهامضا یا اثر
انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند، مراتب در صورتمجلس
قید خواهد شد.
ماده ۲۴۱ – تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.
ماده ۲۴۲ – دادگاه میتواند بهدرخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین
درصورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه،مقرراتی
که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت میگردد و باید حداقل یکهفته
قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود.
ماده ۲۴۳ – گواهی که برابر قانون احضار شده است، چنانچه درموعد مقرر
حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد
ماده ۲۴۴ – درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در
مواردی که دادگاه مقتضی بداند میتواند گواهی گواه را در منزل یا محلکار او
یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند.
ماده ۲۴۵ – در صورتیکه گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه
میتواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.
ماده ۲۴۶ – در موارد مذکور در مادتین (۲۴۴) (و ۲۴۵) چنانچه مبنای رأی
دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (۲۳۱) از حضور دردادگاه
معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط میتواند به گواهی شاهد بر گواه
اصلی استناد نماید.
ماده ۲۴۷ – هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و
جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استنادکننده
را به تأدیه آن ملزم مینماید.
مبحث پنجم – معاینه محل و تحقیق محلی
ماده ۲۴۸ – دادگاه میتواند راساً یا بهدرخواست هریک از اصحاب دعوا قرار
معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید بهطرفین ابلاغ
شود.
ماده ۲۴۹ – درصورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل
استناد نمایند، اگرچه بهطور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکرنکنند،
دادگاه قرار تحقیق محلی صادر مینماید. چنانچه قرار تحقیق محلی
بهدرخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا میتواند در
موقعتحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع
شود.
ماده ۲۵۰ – اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از
دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق بهعملآید. وقت و محل تحقیقاتباید ازقبل
به طرفین اطلاع داده شود. درصورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه
باشد، دادگاه میتواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محلدرخواست نماید مگر
این که مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت
باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضیصادرکننده رأی صورت گیرد یا
گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده ۲۵۱ – متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت
جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا میرساند.
ماده ۲۵۲ – ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده درماده قبل
بهنحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است. هریک از طرفینمیتواند
مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نماید.
ماده ۲۵۳ – طرفین دعوا میتوانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در
محل معرفی و بهگواهی آنها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورتاشخاصی
را که اصحاب دعوا انتخاب کردهاند نوشته و بهامضای طرفین میرساند.
ماده ۲۵۴ – عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و
تحقیقات محلی نخواهد بود.
ماده ۲۵۵ – اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب
میگردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یامؤثر در آن
باشد.
ماده ۲۵۶ – عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط
متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی میباشد. و اگر اجرایقرار مذکور
را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در
مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه میباشد . درصورتی که بهعلت عدم تهیه
وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید
دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدید نظرخواهی متوقف، ولی
مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
مبحث ششم – رجوع بهکارشناس
ماده ۲۵۷ – دادگاه میتواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار
ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی کهنظر
کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده
کند، تعیین میگردد.
ماده ۲۵۸ – دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای
صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعددآنها،
بهقید قرعه انتخاب میشود. درصورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین
باید فرد باشد تا درصورت اختلافنظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرارگیرد.
تبصره – اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با
هم مساوی باشند.
ماده ۲۵۹ – ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف
مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداددلایل وی
خارج میشود.
هرگاه قرار کارشناسی بهنظر دادگاهباشد ودادگاه نیز نتواند
بدونانجامکارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی درمرحله
بدوی به عهدهخواهان و درمرحله تجدیدنظر بهعهده تجدیدنظر خواه است،
درصورتیکه در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند
نیز حکمصادرنماید، دادخواست ابطالمیگردد واگر در مرحله تجدیدنظر باشد
تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرایحکم بدوی نخواهد بود.
ماده ۲۶۰ – پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد،
دادگاه به کارشناس اخطار میکند که ظرف مهلت تعیین شده در
قرارکارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس بهطرفین ابلاغ
خواهد شد، طرفین میتوانند ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ بهدفتر
دادگاهمراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیایا
اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده
راملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی مینماید.
ماده ۲۶۱ – کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه بهاو ارجاع
شده میباشد، مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاهموجه
شناخته شود، در اینصورت باید قبل از مباشرت بهکارشناسی مراتب را به طور
کتبی بهدادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان مواردمعذور
بودن دادرس است.
ماده ۲۶۲ – کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد،
مگراینکه موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر
نباشد.دراینصورت بهتقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و
بهکارشناس و طرفین اعلام میکند. درهرحال اظهار نظر کارشناس باید صریح
وموجه باشد.
هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید،
کارشناس دیگری تعیین میشود. چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به
کارشناسدیگر نظر کارشناس بهدادگاه واصل شود، دادگاه بهآن ترتیب اثر
میدهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام میدارد.
ماده ۲۶۳ – درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس،
دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و بهکارشناس اعلام
و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت مینماید. درصورت عدم حضور،
کارشناس جلب خواهد شد.
هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار
تکمیل آن را صادر و بههمان کارشناس یا کارشناس دیگر محول مینماید.
ماده ۲۶۴ – دادگاه حقالزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش
کار تعیین میکند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد کهحقالزحمه
تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را بهطور قطعی تعیین و دستور
وصول آن را میدهد.
ما ده ۲۶۵ – درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد
کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهدداد.
ماده ۲۶۶ – اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده
ولی بدون عذر موجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناعنماید، نظر
اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل
خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یاامضای رأی، باید
ازطرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.
ماده ۲۶۷ – هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد
درصورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات بهمتضرر باشد
میتواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدمالنفع قابل
مطالبه نیست.
ماده ۲۶۸ – طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع بهکارشناس صادر میشود،
میتوانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس
یاکارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و بهدادگاه معرفی نمایند.
دراینصورت کارشناس مرضیالطرفین بهجای کارشناس منتخب دادگاه برای
اجرایقرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب
میشود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.
ماده ۲۶۹ – اگر لازمباشد که تحقیقات کارشناسی درخارج از مقر دادگاه
رسیدگی کننده اجرا شود وطرفین کارشناس رابا تراضی تعیین
نکردهباشند،دادگاهمیتواند انتخاب کارشناس را بهطریق قرعه بهدادگاهی که
تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء میشود واگذار نماید.
مبحث هفتم – سوگند
ماده ۲۷۰ – درمواردیکه صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی میباشد،
دادگاه بهدرخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن،موضوع
سوگند و شخصی را که باید سوگند یادکند تعیین مینماید.
ماده ۲۷۱ – در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوقالناس از قبیل نکاح ، طلاق ،
رجوع در طلاق ، نسب ، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبردیگر
باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی میتواند ملاک و مستند صدور حکم
دادگاه قرار گیرد.
ماده ۲۷۲ – هرگاه خواهان (مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و
خوانده (مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکرادای
سوگند مینماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
ماده ۲۷۳ – چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان
واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت میشود ودرصورت نکولادعای او
ساقط و به موجب آن حکم صادر میگردد.
ماده ۲۷۴ – چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید
دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان ، به منکر اخطارمیکند،
در غیراینصورت ناکل شناخته خواهد شد.
با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده
و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر میشود ودرصورت نکول
خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.
ماده ۲۷۵ – هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از
سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یاتملیک
مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و
خوانده، خواهان تلقی میشود و حسب مورد با آنان رفتار خواهدشد.
ماده ۲۷۶ – هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت
عارضهای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاهرأساً یا به
وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را برطرف مینماید و
چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ا یذاءباشد دادگاه ضمن
تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت، سه بار به خوانده اخطار مینماید
که در نتیجه استنکاف، ناکل شناخته میشود، در اینصورت با سوگند خواهان
دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد.
ماده ۲۷۷ – در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق میگیرد
از قبیل قرض، ثمن معامله ، مالالاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ،ضمان به
تلف یا اتلاف – همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است ازقبیل بیع ، صلح ،
اجاره، هبه ، وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمدموجب دیه –
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد میتواند با معرفی یک
گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود رااثبات کند.
تبصره – در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط ، شهادت میدهد
سپس سوگند توسط خواهان اداء میشود.
ماده ۲۷۸ – در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم
است و درصورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط میشود.
ماده ۲۷۹ – هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر
اثبات ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید.درصورت
عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.
تبصره – ۱ درصورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند
نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعانسبت به
کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد
شد.
تبصره – ۲ چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد
پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت میکند.
ماده ۲۸۰ – در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت
به جنبه حقالناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگندثابت
نخواهد شد.
ماده ۲۸۱ – سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (واالله – باالله – تاالله)
یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا گردد و درصورت نیاز به تغلیظدادگاه
کیفیت ادای آن را از حیث زمان ، مکان و الفاظ تعیین مینماید. در هر حال
فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعالنخواهد
بود. مراتب اتیان سوگند صورتجلسه میگردد.
ماده ۲۸۲ – درصورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند،
تعیین وقت نموده و طرفین را احضار مینماید. دراحضار نامه علتحضور قید
میگردد.
ماده ۲۸۳ – دادگاه نمیتواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر
سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن،درخواست
اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد.
ماده ۲۸۴ – درخواست سوگند ازسوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی
باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و
بهامضایدرخواستکننده میرسد و این درخواست را تا پایان دادرسی میتوان
انجام داد.
ماده ۲۸۵ – درصورتی که سوگند از سوی منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا
عدم وقوع ادعای مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سویمدعی باشد،
سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر بهعمل خواهد آمد. بههرحال باید
مقصود درخواستکننده سوگند معلوم و صریح باشد که کدامیکاز این امور
است.
ماده ۲۸۶ – بعد از صدورقرار اتیان سوگند، درصورتی که شخصی که باید
سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه درهمان جلسه سوگند میدهد ودرصورت
عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت میکند. اگر کسی که باید
سوگند یادکند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور ازسوگند امتناع
نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد میکند و با
اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط میگردد.دربرگ
احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.
ماده ۲۸۷ – اگر کسی که باید سوگند یادکند برای قبول یا رد سوگند مهلت
بخواهد، دادگاه میتواند بهاندازهای که موجب ضرر طرف نشود به او یکبار
مهلت بدهد.
ماده ۲۸۸ – اتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگیکننده به دعوا انجام
شود. درصورتی که ادا کننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاهحضور
یابد، دادگاه، حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین مینماید یا
ش دادرس دادگاه نزد او حاضر می ود یا به قاضی دیگر نیابتمیدهد تا او
راسوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال کند و براساس آن رأی
صادر مینماید.
ماده ۲۸۹ – هرگاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود
و صرف نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده
رأی مقتضی صادر مینماید.
مبحث هشتم – نیابت قضایی
ماده ۲۹۰ – درهر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و
گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که میبایست خارج ازمقر دادگاه
رسیدگیکننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع
مذکور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت میدهد تا حسب مورد اقداملازم
معمول و نتیجه را طی صورتمجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید.
اقدامات مذکور درصورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده ۲۹۱ – در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران بهعمل آید،
دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، بهدادگاه
کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت میدهد تا تحقیقات را
بهعمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر برتحقیقات معموله در
خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات میباشد.
ماده ۲۹۲ – دادگاههای ایران میتوانند بهشرط معامله متقابل، نیابتی که
ازطرف دادگاههای کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها
دادهمیشود قبول کنند.
ماده ۲۹۳ – دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام
میدهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برایرسیدگی معین
کرده باشد، دادگاه ایران میتواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که
مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاقحسنه نباشد
برابر آن عمل نماید.
ماده ۲۹۴ – در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و
تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابتداده
میشود میخواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. درصورتی که
دادگاه یادشده بهطریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آنمنوط
بهنظر دادگاه خواهد بود.
فصل یازدهم – رأی
مبحث اول – صدور و انشاء رأی
ماده ۲۹۵ – پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امکان دادگاه درهمان جلسه
انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام مینماید در غیر اینصورت حداکثر
ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی میکند.
ماده ۲۹۶ – رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و بهامضای دادرس
یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:
– ۱ تاریخ صدور رأی.
– ۲ مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.
– ۳ موضوع دعوا و درخواست طرفین.
– ۴ جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی براساس آنها صادر
شده است.
– ۵ مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.
ماده ۲۹۷ – رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و
بهامضای دادرس یا دادرسان صادرکننده رأی برسد.
ماده ۲۹۸ – درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی
صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رأینسبت به
همان قسمت میباشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه میدهد.
ماده ۲۹۹ – چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن بهطور جزیی
یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده میشود.
مبحث دوم – ابلاغ رأی
ماده ۳۰۰ – مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه،
رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتیکه شخصایا یا وکیل
نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و
توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.
ماده ۳۰۱ – مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضای دادرس یا
دادرسها برسد، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند.درصورت تخلف
مرتکب به حکم هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (ب) ماده
۹( ) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب و ۱۳۷۲ بالاتر محکوم خواهد
شد.
ماده ۳۰۲ – هیچ حکم یا قراری را نمیتوان اجراء نمود مگر اینکه به صورت
حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن بهطرفینیا وکیل
آنان ابلاغ شده باشد.
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و
سایر اوراق رسمی خواهد بود.
تبصره – چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکومعلیه مجهولالمکان باشد،
مفاد رأی بوسیله آگهی در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار مرکز یامحلی با
هزینهخواهان برای یکبار به محکومعلیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی،
تاریخ ابلاغ رأی محسوب میشود.
مبحث سوم – حکم حضوری و غیابی
ماده ۳۰۳ – حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائممقام
یا نماینده قانونی وی در هیچ به یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و طورکتبی
نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
ماده ۳۰۴ – درصورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در
جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت
بهدعوا مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور
رأی مینماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و
لایحهدفاعیه ندادهاند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب
است.
مبحث چهارم – واخواهی
ماده ۳۰۵ – محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این
اعتراض واخواهی نامیده میشود. دادخواست واخواهی در دادگاهصادر کننده
حکم غیابی قابل رسیدگی است.
ماده ۳۰۶ – مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند
بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخابلاغ
واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام بهواخواهی
در این مهلت بهدلیل عذر موجه بوده است. دراینصورت بایددلایل موجه بودن
عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید.
اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبولدادخواست واخواهی را صادر و
اجرای حکم نیز متوقف میشود. جهات زیر عذر موجه محسوب میگردد:
– ۱ مرضی که مانع از حرکت است.
– ۲ فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
– ۳ حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست
واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
– ۴ توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست
واخواهی تقدیم کرد.
تبصره – ۱ چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ
قانونی بهعمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاءمهلت
قانونی و قطعی شدن بهموقع اجراء گذارده خواهد شد.
درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از
مفاد رأی باشد میتواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکمغیابی
تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا
قبول دادخواست را صادر میکند. قرار قبول دادخواست مانع اجرایحکم
خواهد بود.
تبصره – ۲ اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین
متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه بهمحکوم علیه
غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه
واخواهی نکرده باشد.
تبصره – ۳ تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل
رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحلهمیباشد.
ماده ۳۰۷ – چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و
در رسیدگی بعدی حکم بهنفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبرانخسارت
ناشی از اجرای حکم اولی بهواخواه میباشد.
ماده ۳۰۸ – رأئی که پس از رسیدگی واخواهی صادر میشود فقط نسبت به
واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده استنخواهد
شد مگر اینکه رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت
نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکردهاندنیز تسری
خواهد داشت.
مبحث پنجم – تصحیح رأی
ماده ۳۰۹ – هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم
افتادن کلمهای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفتهباشد تا
وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست
ذینفع، رأی را تصحیح مینماید. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهدشد.
تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است.
حکم دادگاه درقسمتی که مورد اشتباه نبوده درصورت قطعیت اجراء خواهد
شد .
تبصره – ۱ در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر
یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یاتجدیدنظر یا
فرجام خواهد بود.
تبصره – ۲ چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا
فرجام نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
مبحث ششم – دادرسی فوری
ماده ۳۱۰ – دراموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه بهدرخواست
ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر مینماید.
ماده ۳۱۱ – چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست
دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و درغیراینصورت مرجعدرخواست،
دادگاهی میباشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده ۳۱۲ – هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از
دادگاههای یادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آندادگاه
بهعمل میآید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.
ماده ۳۱۳ – درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.
درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواستکنندهمیرسد.
ماده ۳۱۴ – برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین
و طرفین را بهدادگاه دعوت مینماید. درمواردیکه فوریت کار اقتضاءکند
میتوان بدون تعیین وقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در
غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.
ماده ۳۱۵ – تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی میباشد که
صلاحیت رسیدگی بهدرخواست را دارد.
ماده ۳۱۶ – دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع
از امری باشد.
ماده ۳۱۷ – دستور موقت دادگاه به هیچوجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد
داشت.
ماده ۳۱۸ – پس از صدور دستور موقت در صورتیکه از قبل اقامه دعوا نشده
باشد، درخواستکننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدوردستور، به
منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و
گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیمنماید. در غیر
اینصورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر
خواهد کرد.
ماده ۳۱۹ – دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور
موقت حاصل میشود ازخواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. دراینصورتصدور
دستور موقت منوط به سپردن تأمین میباشد.
ماده ۳۲۰ – دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر بهفوریت کار، دادگاه
میتواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.
ماده ۳۲۱ – درصورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع
دستور موقت باشد، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثرخواهد
نمود.
ماده ۳۲۲ – هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود،
دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو مینماید و اگر اصل دعوا دردادگاه
مطرح باشد، دادگاه رسیدگیکننده، دستور را لغو خواهد نمود.
ماده ۳۲۳ – درصورتی که برابر ماده (۳۱۸) اقامه دعوا نشود و یا درصورت
اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبرانخساراتی
که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.
ماده ۳۲۴ – درخصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از
آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبهخسارت طرح
دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.
ماده ۳۲۵ – قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و
تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی میتواند ضمن تقاضایتجدیدنظر
بهاصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در
هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامینیست.
تبصره – ۱ اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی میباشد.
تبصره – ۲ درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی
معادل دعاوی غیرمالی است.
باب چهارم – تجدیدنظر
فصل اول – احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر
ماده ۳۲۶ – آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض میگردد:
الف – قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود.
ب – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد بهنحوی که اگر به قاضی
صادرکننده رأی تذکر دهد، متنبه شود.
ج – دادگاه صادرکننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشتهاند و یا بعداً
کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است.
تبصره – ۱ منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارت است از رئیس
دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هرقاضی
دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار میگیرد.
تبصره – ۲ درصورتیکه دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم
صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام میکند تابه اعمال
مقررات این ماده اقدام نماید.
ماده ۳۲۷ – چنانچه قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلاً
پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال میدارد. دادگاه یادشده باتوجه بهدلیل
ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.
ماده ۳۲۸ – درصورتیکه هر یک از مقامات مندرج در تبصره ) ۱( ماده (۳۲۶)
پی به اشتباه رأی صادره ببرند با ذکر استدلال پرونده را به دادگاهتجدیدنظر
ارسال میدارند. دادگاه یادشده درصورت پذیرش استدلال تذکردهنده، رأی را
نقض و رسیدگی ماهوی مینماید والا رأی را تأیید و برای اجراءبه دادگاه بدوی
اعاده مینماید.
ماده ۳۲۹ – در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی ادعا شود،
مرجع تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و درصورت احراز، رأیرانقض و
دوباره رسیدگی خواهد کرد.
فصل دوم – آرای قابل تجدیدنظر
ماده ۳۳۰ – آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر
در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.
ماده ۳۳۱ – احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر میباشد :
الف – در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳ ) ریال
متجاوز باشد.
ب – کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
ج – حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل
تجدیدنظر باشد.
تبصره – احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر
کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند
قابلدرخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی
صادرکننده رأی.
ماده ۳۳۲ – قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، درصورتی که حکم راجع به
اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:
الف – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
ب – قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.
ج – قرار سقوط دعوا.
د – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده ۳۳۳ – درصورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی
خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بودمگر
درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.
ماده ۳۳۴ – مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی وانقلاب هر حوزهای،
دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان میباشد.
ماده ۳۳۵ – اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند :
الف – طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.
ب – مقامات مندرج در تبصره ) ۱( ماده (۳۲۶) در حدود وظایف قانونی خود.
فصل سوم – مهلت تجدیدنظر
ماده ۳۳۶ – مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم
ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخابلاغ یا
انقضای مدت واخواهی است.
ماده ۳۳۷ – هرگاه یکی از کسانیکه حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از
انقضاء مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید
ازتاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته بهمدیر تصفیه و درمورد محجور
به قیم و درصورت فوت به وارث یا قائممقام یا نماینده قانونی وارث
شروعمیشود.
ماده ۳۳۸ – اگرسمت یکی از اشخاصی که بهعنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا
قیمومت و یا وصایت در دعوا دخالت داشتهاند قبل از انقضای مدتتجدید نظر
خواهی زایل گردد، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسیکه بهاین
سمت تعیین میشود، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت بهواسطه رفع
حجر باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار بهکسی که از
وی رفع حجر شده است، شروع میگردد.
فصل چهارم – دادخواست و مقدمات رسیدگی
ماده ۳۳۹ – متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به
دفتر دادگاه به صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا دفتر
بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.
هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را
ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شمارهثبت و
دادنامه به تقدیمکننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر
همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوبمیگردد.
تبصره – ۱ درصورتی که دادخواست بهدفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه
داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را بهدادگاه صادرکننده رأیارسال
میدارد.
چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر
دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز بهمرجع
تجدیدنظرارسال میدارد.
تبصره – ۲ درصورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت
قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدویرد
میشود.
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض
است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
تبصره – ۳ دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و
مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگررأی
دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین
درخواست تجدیدنظر نماید.
ماده ۳۴۰ – درصورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع
مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیانعذر
خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم مینماید. دادگاه
مکلف است ابتدا به عذر عنوانشده که بهموجب عدم تقدیم دادخواستدر
مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش
دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم مینماید.
تبصره – جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده (۳۰۶) میباشد.
ماده ۳۴۱ – در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
– ۱ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او
درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
– ۲ نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.
– ۳ حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.
– ۴ دادگاه صادرکننده رأی.
– ۵ تاریخ ابلاغ رأ.ی
– ۶ دلایل تجدید نظر خواهی.
ماده ۳۴۲ – هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا
وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد، باید رونوشت یاتصویر
سندی را که مثبِت سمت او میباشد، پیوست دادخواست نماید.
ماده ۳۴۳ – دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت
متعدد بودن طرف بهتعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.
ماده ۳۴۴ – اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم
نباشد که دادخواست دهنده چه کسی میباشد یا اقامتگاه او معلومنباشد و
قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای
مهلت، دادخواست یادشده بهموجب قرار دادگاهی که دادخواست رادریافت
نموده رد میگردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق
به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهد بود.
تبصره – مهلت مقرر دراین ماده و ماده (۳۳۶) شامل موارد نقض مذکور درماده
(۳۲۶) نخواهد بود.
ماده ۳۴۵ – هر دادخواستی که نکات یادشده دربندهای ، ۲( ۵۳، ۴، و ۶) ماده
(۳۴۱) و مواد (۳۴۲) (و ۳۴۳) در آن رعایت نشده باشد به جریاننمیافتد و
مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را
بهطور تفصیل بهدادخواستدهنده بهطور کتبی اطلاع داده و ازروز ابلاغ ده روز
بهاو مهلت میدهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست
است آن را تجدید نماید، در غیراینصورت برابر تبصره )۲( ماده (۳۳۹) اقدام
خواهد شد.
ماده ۳۴۶ – مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و
ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست وپیوستهای آن را
برای طرف دعوا میفرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از
انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یانرسیده باشد، پرونده را
بهمرجع تجدیدنظر میفرستد.
ماده ۳۴۷ – تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء
گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هرچند دادگاه صادرکننده رأی آن
راقطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.
فصل پنجم – جهات تجدیدنظر
ماده ۳۴۸ – جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است :
الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه .
ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی
-ه ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده
بهعمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر بهآن جهت
هم رسیدگی مینماید.
ماده ۳۴۹ – مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و
در مرحله نخستین موردحکم قرار گرفته رسیدگی مینماید.
ماده ۳۵۰ – عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در
موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحلهتجدیدنظر
نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار
میکند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدامنماید. درصورت
عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواستدهنده محرز نباشد
دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادرمینماید.
ماده ۳۵۱ – چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیراز اشتباهاتی از قبیل
اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلمافتادگی در آنقسمت از
خواسته که بهاثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن
را تأیید خواهد کرد.
ماده ۳۵۲ – هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا
ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسالمیدارد.
ماده ۳۵۳ – دادگاه تجدیدنظر در صورتیکه قرار مورد شکایت را مطابق با
موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید میکند. درغیر اینصورت پس
ازنقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت
میدهد.
ماده ۳۵۴ – قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس
دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا میشود وچنانچه
محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر میتواند
اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محلاجرای قرار
در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل،
درخواست اجرای قرار را خواهد نمود.
تبصره – در مواردی که مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد
توسط قاضی صادر کننده رأی انجام خواهد شد مگر این که گزارشمورد وثوق
دادگاه باشد.
ماده ۳۵۵ – درصورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا
عدم استماع دعوا بهجهت یادشده در قرار، موجه نداند ولی به جهاتقانونی
دیگر دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را
تأیید خواهد کرد.
ماده ۳۵۶ – مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت میشود در مرحله
تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که بهموجب قانون ترتیب دیگری مقرر
شدهباشد.
ماده ۳۵۷ – غیر از طرفین دعوا یا قائممقام قانونی آنان، کس دیگری نمیتواند
در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردیکه قانون مقررمیدارد.
ماده ۳۵۸ – چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه
تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر مینماید.درغیر
اینصورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را بهدادگاه بدوی اعاده خواهد
کرد.
ماده ۳۵۹ – رأی دادگاه تجدیدنظر نمیتواند مورد استفاده غیر طرفین
تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه
وتفکیک نباشد که در اینصورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی
بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکردهاند، تسری خواهد داشت.
ماده ۳۶۰ – هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدیدنظر، سهو یا اشتباهی
رخ دهد همان دادگاه با رعایت ماده (۳۰۹) آن را اصلاح خواهد کرد.
ماده ۳۶۱ – تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی میباشد.
ماده ۳۶۲ – ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد
زیر ادعای جدید محسوب نمیشود:
– ۱ مطالبه قیمت محکومبه که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه
عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.
– ۲ ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرتالمثل و دیونی که موعد
پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات ازقبیل ضرر و
زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق
گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد ازصدور رأی رسیده
باشد.
– ۳ تغییر عنوان خواسته از اجرتالمسمی به اجرتالمثل یا بالعکس.
ماده ۳۶۳ – چنانچه هریک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را
مسترد نمایند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر راصادر
مینماید.
ماده ۳۶۴ – در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده
باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده ولایحه
دفاعیه و یا اعتراضیهای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت
بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم و علیه یا وکیل او قابل اعتراض
رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر میباشد، رأی صادره قطعی است.
ماده ۳۶۵ – آرای صادره درمرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده (۳۲۶)
قطعی میباشد.
باب پنجم – فرجامخواهی
فصل اول – فرجامخواهی در امور مدنی
مبحث اول – فرجامخواهی و آرای قابل فرجام
ماده ۳۶۶ – رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق
رأی مورددرخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.
ماده ۳۶۷ – آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر
قطعیت یافته قابل فرجامخواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف – احکام:
– ۱ احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال
باشد.
– ۲ احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث،
حبس و تولیت.
ب – قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی
فرجامی باشد.
– ۱ قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
– ۲ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده ۳۶۸ – آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجامخواهی نیست مگر
در موارد زیر:
الف – احکام :
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب – قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی
فرجامی باشد.
– ۱ قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
– ۲ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده ۳۶۹ – احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد
حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:
– ۱ احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
– ۲ احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین بهطور کتبی
رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
– ۳ احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.
– ۴ احکامی که طرفین حق فرجامخواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده
باشند.
– ۵ احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی بهدعاوی اصلی راجع به متفرعات آن
صادر میشود، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابلرسیدگی فرجامی
نباشد.
– ۶ احکامی که بهموجب قوانین خاص غیرقابل فرجامخواهی است.
مبحث دوم – موارد نقض
ماده ۳۷۰ – شعبه رسیدگیکننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در
ابرام یا نقض رأی فرجامخواسته اتخاذ تصمیم مینماید. چنانچه رأیمطابق
قانون ودلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر
کننده اعاده مینماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
ماده ۳۷۱ – در موارد زیر حکم یا قرار نقض میگردد:
– ۱ دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته
باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت بهآن ایراد شده
باشد.
– ۲ رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
– ۳ عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی
که به درجهای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
– ۴ آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان
اصحاب دعوا صادر شده باشد.
– ۵ تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه
نشده باشد.
ماده ۳۷۲ – چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم درزمان صدور آن مخالف
نباشد، نقض نمیگردد.
ماده ۳۷۳ – چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته
باشد، لکن اسباب توجیهی آن با مادهای که دارای معنای دیگری استتطبیق
شده، رأی یادشده نقض میگردد.
ماده ۳۷۴ – در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح
سند یا قانون یا آییننامه مربوط بهآن قرارداد معنای دیگری غیر ازمعنای مورد
نظر دادگاه صادرکننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض
میگردد.
ماده ۳۷۵ – چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشتههای مبنای رأی که
طرفین درجریان دادرسی ارایه نمودهاند ثابت شود، رأی صادره نقضمیگردد.
ماده ۳۷۶ – چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون
این که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا بهسبب تجدیدنظریا اعاده
دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بیاعتبار بوده و به درخواست
ذینفع بی اعتباری آن اعلام میگردد. همچنین رأی اول درصورتمخالفت با
قانون نقض خواهد شد، اعم از این که آرای یادشده از یک دادگاه و یا
دادگاههای متعدد صادر شده باشند.
ماده ۳۷۷ – درصورت وجود یکی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام
نقض میشود اگرچه فرجامخواه بهآن جهت که مورد نقض قرار گرفتهاستناد
نکرده باشد.
مبحث سوم – ترتیب فرجامخواهی
ماده ۳۷۸ – افراد زیر میتوانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی
فرجامی نمایند:
– ۱ طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان.
– ۲ دادستان کل کشور.
ماده ۳۷۹ – فرجامخواهی با تقدیم دادخواست بهدادگاه صادرکننده رأی
بهعمل میآید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت
ورسیدی مشتمل بر نام فرجامخواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با
شماره ثبت به تقدیمکننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست
تاریختقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجامخواهی
محسوب میشود.
ماده ۳۸۰ – در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
– ۱ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجامخواه و وکیل او
درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
– ۲ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده.
– ۳ حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است.
– ۴ دادگاه صادرکننده رأی.
– ۵ تاریخ ابلاغ رأی .
– ۶ دلایل فرجامخواهی.
ماده ۳۸۱ – به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود:
– ۱ رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته میشود.
– ۲ لایحه متضمن اعتراضات فرجامی.
– ۳ وکالتنامه وکیل یا مدرک مثبِت سِمت تقدیمکننده دادخواست فرجامی
درصورتی که خود فرجامخواه دادخواست را نداده باشد.
ماده ۳۸۲ – دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت
متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد، بهاستثنایمدرک
مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه میشود.
ماده ۳۸۳ – دادخواستی که برابر مقررات یادشده در دو ماده قبل تقدیم نشده
و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمیافتد.
مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست،
نقایص آن را بهطور مشخص بهدادخواستدهنده اخطار مینماید و از روزابلاغ
ده روز به او مهلت میدهد که نقایص را رفع کند.
درصورتی که دادخواست خارج ازمهلت دادهشده، یا در مدت یادشده تکمیل
نشود، بموجب قراردادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده ردمیشود.
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوانعالی کشور
میباشد. رأی دیوان قطعی است.
ماده ۳۸۴ – اگر مشخصات فرجامخواه در دادخواست فرجامی معین نشده و
درنتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثرمیماند و
پس از انقضای مهلت فرجامخواهی بموجب قرار دادگاهی که دادخواست به
آنجا داده شده، رد میشود. قرار یادشده ظرف بیست روز از تاریخالصاق
بهدیوار دفتر دادگاه صادرکننده، قابل شکایت در دیوانعالی کشور میباشد.
رأی دیوان قطعی است.
ماده ۳۸۵ – درصورتی که دادخواست فرجامخواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر
دادگاه یک نسخه ازدادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا،ارسال
میدارد تا ظرف بیست روز بهطور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت
یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه
باپرونده مربوط به رأی فرجام خواسته، به دیوانعالی کشور میفرستد.
ماده ۳۸۶ – درخواست فرجام ، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده
است به تأخیر نمیاندازد و لکن به ترتیب زیر عمل میگردد:
الف – چنانچه محکومبه مالی باشد، درصورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از
اجراء از محکومله تأمین مناسب اخذ خواهد شد.
ب – چنانچه محکومبه غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم،
محکوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامیبه تأخیر
خواهد افتاد.
ماده ۳۸۷ – هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجامخواهی
نشده، یا به هر علتی در آنموارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر وقطعی
شده باشد و ذینفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، میتواند از
طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید .تقاضای یادشده
مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.
تبصره – مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت
فرجامخواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغرأی دیوان
عالی کشور درخصوص تأیید قرار رد دادخواست فرجامی میباشد.
ماده ۳۸۸ – دفتر دادستان کلکشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت
و درصورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینهدادرسی برابر
مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی بهنظر دادستان کلکشور
میرساند.
دادستان کل چنانچه ادعای آنها را درخصوص مخالفت بین رأی با موازین شرع
یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوانعالی کشور درخواستنقض
آن را مینماید. درصورت نقض رأی در دیوانعالی کشور، برابر مقررات مندرج
در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد.
تبصره – چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به
تقدیمکننده دادخواست ابلاغ مینماید که ظرف ده روز از آن رفع نقصکند.
هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر
نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست.
ماده ۳۸۹ – پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم علیه رأی
یادشده میتواند با ارایه گواهی لازم بهدادگاه اجرا کننده رأی، تقاضایتوقف
اجرای آن را بنماید.
دادگاه مکلف است پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان
رسیدگی دیوانعالی کشور صادر نماید.
مبحث چهارم – ترتیب رسیدگی
ماده ۳۹۰ – پس از وصول پرونده به دیوانعالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از
معاونان وی پرونده رابا رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی ازشعب دیوان
ارجاع مینماید شعبه مرجوعالیه به نوبت رسیدگی میکند مگر در مواردی که
به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوانعالی کشور،رسیدگی خارج از نوبت
ضروری باشد.
ماده ۳۹۱ – پس از ارجاع پرونده نمیتوان آن را از شعبه مرجوعالیه اخذ و به
شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده درمورد
رسیدگی کلیه دادگاهها نیز الزامی است.
ماده ۳۹۲ – رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه
میکند یا بهنوبت، بهیکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاعمینماید.
گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف
اعتراضات فرجامخواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکراستدلال
باشد.
عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از
هریک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته یا اند تخلف از مواد قانونی،
اعمال غرض و بیاطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را بهطور مشروح و
با استدلال درگزارش خود تذکر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتیاز
گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.
ماده ۳۹۳ – رسیدگی در دیوانعالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت
میگیرد مگر در موردی که شعبه رسیدگیکننده دیوان، حضور آنان رالازم
بداند.
ماده ۳۹۴ – برگهای احضاریه بهدادگاه بدوی محل اقامت هریک از طرفین
فرستاده میشود. آن دادگاه مکلف است احضاریه را بهمحض وصول،ابلاغ و
رسید آن را به دیوانعالی کشور ارسال نماید.
ماده ۳۹۵ – در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که
لازم است قرائت مینماید و طرفین یا وکلاء آنان در صورت حضورمیتوانند با
اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل
در موارد قانونی نظر خود را اظهار مینماید.
اظهارات اشخاص فوقالذکر درصورت جلسه قید و به امضای آنان میرسد .
عضو ممیز باتوجه به اظهارات آنان می را تواند قبل از صدور رأی، گزارش خود
اصلاح نماید.
ماده ۳۹۶ – پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق
نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم مینمایداگر رأی
مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به
دادگاه صادرکننده اعاده مینماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهدشد.
مبحث پنجم – مهلت فرجامخواهی
ماده ۳۹۷ – مهلت درخواست فرجامخواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست
روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه میباشد.
ماده ۳۹۸ – ابتدای مهلت فرجامخواهی به قرار زیر است:
الف – برای احکام و قرارهای قابل فرجامخواهی دادگاه تجدیدنظر استان از
روز ابلاغ.
ب – برای احکام و قرارهای قابلتجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن
تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر.
ماده ۳۹۹ – اگر فرجامخواهی بهواسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای
مهلت، تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم خواهد بود.
ماده ۴۰۰ – مقررات مواد (۳۳۷) (و ۳۳۸) این قانون در مورد فرجامخواهی از
احکام و قرارها نیز لازمالرعایه میباشد.

مبحث ششم – اقدامات پس از نقض
ماده ۴۰۱ – پس از نقض رأی دادگاه در دیوانعالی کشور، رسیدگی مجدد
بهدادگاهی که بهشرح زیر تعیین میگردد ارجاع میشود و دادگاهمرجوعالیه
مکلف به رسیدگی میباشد:
الف – اگر رأی منقوض بهصورت قرار بوده و یا حکمی باشد که بهعلت نقص
تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد بهدادگاه صادرکننده آنارجاع
میشود.
ب – اگر رأی بهعلت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که
دیوانعالی کشور صالح بداند ارجاع میگردد.
ج – در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی
منقوض را صادر نموده ارجاع میشود و اگر آن حوزه بیش از یکشعبه دادگاه
نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع میشود.
ماده ۴۰۲ – درصورت نقض رأی بهعلت نقص تحقیقات، دیوانعالی کشور
مکلف است نواقص را بهصورت یکجا و مشروح ذکر نماید.
ماده ۴۰۳ – اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا
خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد
به که اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوانعالی کشورآن را اصلاح و رأی را ابرام
مینماید. همچنین اگر رأی دادگاه بهصورت حکم صادر شود ولی از
حیثاستدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد،
دیوانعالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید مینماید و نیز آن قسمت از رأی
دادگاه کهخارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.
تبصره – هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رأی فرجامی واقع شود،
تصحیح آن با دیوانعالی کشور خواهد بود.
ماده ۴۰۴ – رأی فرجامی دیوانعالی کشور نمیتواند مورد استفاده غیرطرفین
فرجامخواهی قرار گیرد، مگر در مواردیکه رأی یادشده قابل تجزیه وتفکیک
نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی
فرجامخواسته بوده و درخواست فرجام نکردهاند، تسری خواهد داشت.
ماده ۴۰۵ – دادگاه مرجوعالیه به شرح زیر اقدام مینماید:
الف – درصورت نقض حکم بهعلت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر
دیوانعالی کشور را انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت بهصدور
رأی مینماید.
ب – در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوانعالی کشور به
دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازهای برای امتناعاز
رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. دراینخصوص چنانچه قرار منقوض
ابتدائاً در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد، بهدادگاه صادرکننده قرارارجاع
میشود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان
دادگاه بدوی ارجاع میگردد.
ماده ۴۰۶ – درمورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوعالیه با
لحاظ رأی دیوانعالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری رالازم نداند،
بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رأی مینماید و الا با
تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رأیخواهد نمود.
ماده ۴۰۷ – هرگاه یکی از دو رأی صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده،
موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رأی معتبر لازمالاجرامیباشد و
چنانچه هر دو رأی نقض شود برابر ماده قبل (ماده ۴۰۶) اقدام خواهد شد.
ماده ۴۰۸ – درصورتی که پس از نقض حکم فرجامخواسته در دیوانعالی
کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصرارینماید
و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی
کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، درغیراینصورت پرونده
در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور
مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده بهشعبه دیگری ارجاع خواهد
شد. دادگاه مرجوعالیه طبق استدلال هیات عمومی دیوانعالی کشور حکم
مقتضی صادر مینماید. این حکم در غیر مواردمذکور در ماده (۳۲۶) قطعی
میباشد.
ماده ۴۰۹ – برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست
جدید لازم نیست.
ماده ۴۱۰ – در رأی دیوانعالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و
حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصهاعتراضات و دلایلی
که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار میشود بهطور روشن و کامل ذکر میگردد
و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره وتاریخ ثبت خواهد شد.
ماده ۴۱۱ – مقررات ماده (۳۲۶) نسبت به احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر و
شعب دیوانعالی کشور لازمالرعایه میباشد.
ماده ۴۱۲ – مرجع رسیدگی به ادعای موضوع ماده (۳۲۶) نسبت به احکام
دادگاه تجدیدنظر، دیوانعالی کشور است که چنانچه پس از رسیدگی آنرانقض
نمود جهت رسیدگی به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر همان استان و یا در
صورت فقدان شعبه دیگر به نزدیکترین شعبه دادگاه تجدیدنظر استاندیگر
دا ارسال می رد.
مرجع رسیدگی به ادعای مذکور نسبت به احکام شعب دیوانعالی کشور،
رئیس دیوانعالی کشور است که پس از رسیدگی و نقض آن، رسیدگی
بهپرونده را به شعبه دیگر دیوانعالی کشور ارجاع مینماید.
مبحث هفتم – فرجام تبعی
ماده ۴۱۳ – فرجامخوانده میتواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست
فرجامی میدهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت بهجهتی که
آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی میداند تبعاً
درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجامتبعی به
طرف ابلاغ میشود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هر چند
مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شدهباشد.
ماده ۴۱۴ – فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف
درخواست فرجام واقع شده، پذیرفته میشود.
ماده ۴۱۵ – اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا
دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط میشود و
اگردرخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر میگردد.
ماده ۴۱۶ – هیچیک از شرایط مذکور در مواد (۳۸۰) (و ۳۸۱) در فرجام تبعی
جاری نیست.
فصل دوم – اعتراض شخص ثالث
ماده ۴۱۷ – اگر درخصوص دعوایی، رأیی صادره شود که بهحقوق شخص ثالث
خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی بهرأی شده
است بهعنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، میتواند نسبت به آن رأی
اعتراض نماید.
ماده ۴۱۸ – درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد بههرگونه رأی صادره از
دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت بهحکم داور نیز
کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشتهاند میتوانند
بهعنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
ماده ۴۱۹ – اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
الف – اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث
صورت گرفته باشد.
ب – اعتراض طاری (غیراصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به
رأیی که سابقادریک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثباتمدعای خود،
در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.
ماده ۴۲۰ – اعتراض اصلی باید به ل موجب دادخواست و به طرفیت محکوم ه و
محکومعلیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست بهدادگاهیتقدیم میشود
که رأی قطعی معترضعنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی
نخستین خواهد بود.
ماده ۴۲۱ – اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم
دادخواست بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایینتر ازدادگاهی باشد
که رأی معترضعنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که
رأی را صادر کرده است تقدیم مینماید و موافق اصول، درآن دادگاه رسیدگی
خواهدشد.
ماده ۴۲۲ – اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح
است و بعد از اجرای آن درصورتی میتوان اعتراض نمود که ثابتشود حقوقی
که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
ماده ۴۲۳ – درصورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه
دادگاه تشخیص دهد حکمی که درخصوص اعتراض یادشده صادرمیشود مؤثر
در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را بهتأخیر
میاندازد. در غیر اینصورت به دعوای اصلی رسیدگیکرده رأی میدهد و اگر
رسیدگی به اعتراض برابر ماده (۴۲۱) با دادگاه دیگری باشد بهمدت بیست روز
به اعتراضکننده مهلت داده میشود کهدادخواست خود را بهدادگاه مربوط
تقدیم نماید.
چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
ماده ۴۲۴ – اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمیباشد. در
مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد
دادگاهرسیدگیکننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ
تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر میکند.
ماده ۴۲۵ – چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص
دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض مینماید واگر
مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.
فصل سوم – اعاده دادرسی
مبحث اول – جهات اعاده دادرسی
ماده ۴۲۶ – نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل
درخواست اعاده دادرسی شود:
– ۱ موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
– ۲ حکم بهمیزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
– ۳ وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد
متضاد باشد.
– ۴ حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا
توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سببقانونی
موجب این مغایرت باشد.
– ۵ طرف مقابل درخواستکننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی بهکار برده که
در حکم دادگاه مؤثر بوده است.
– ۶ حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن
آنها ثابت شده باشد.
– ۷ پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی بهدست آید که دلیل حقانیت
درخواستکننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده
درجریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.
مبحث دوم – مهلت درخواست اعاده دادرسی
ماده ۴۲۷ – مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست
روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر میباشد:
– ۱ نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.
– ۲ نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست
تجدیدنظر.
تبصره – در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته
باشد طبق ماده (۳۰۶) این قانون عمل میشود.
ماده ۴۲۸ – چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایربودن دو حکم باشد ابتدای
مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم است.
ماده ۴۲۹ – درصورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و
تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکمنهایی
مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب میباشد.
ماده ۴۳۰ – هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم
بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجودآن
محاسبه میشود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی که بهدرخواست رسیدگی
میکند، اثبات گردد.
ماده ۴۳۱ – مفاد مواد (۳۳۷) (و ۳۳۸) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت
میشود.
مبحث سوم – ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی
ماده ۴۳۲ – اعاده دادرسی بر دو قسم است:
الف – اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی بهطور مستقل آن
را درخواست نماید.
ب – طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی بهعنوان دلیل
ارائه شود و کسی که حکم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به
آندرخواست اعاده دادرسی نماید.
ماده ۴۳۳ – دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم میشود که
صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری
بهدادگاهی تقدیم میگردد که حکم در آنجا بهعنوان دلیل ابراز شده است.
تبصره – پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه
روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.
ماده ۴۳۴ – دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت میدارد
مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچهدلایل
درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که درخصوص درخواست اعاده
دادرسی صادر میگردد مؤثر در دعوا میباشد، رسیدگی بهدعوای مطروحه را
در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حکم
نسبت به اعاده دادرسی بهتأخیر میاندازد و در غیر اینصورت به رسیدگی
خود ادامه میدهد.
تبصره – چنانچه دعوایی در دیوانعالی کشور تحت رسیدگی باشد و
درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه
صادرکنندهحکم ارجاع میگردد. درصورت قبول درخواست یادشده از طرف
دادگاه، رسیدگی در دیوانعالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.
ماده ۴۳۵ – در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج میگردد:
– ۱ نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواستکننده و
طرف او.
– ۲ حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.
– ۳ مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.
– ۴ جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.
در صورتیکه درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او
در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.
تبصره – دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار
لازم را صادر مینماید و در صورت قبول درخواست مبادرت بهرسیدگی ماهوی
خواهد نمود.
سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.
ماده ۴۳۶ – در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی
ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمیگیرد.
ماده ۴۳۷ – با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح
ذیل اقدام میگردد:
الف – چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ب – چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت
احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکومله تأمین مناسب اخذ واجرای حکم
ادامه مییابد.
ج – در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم
باشد حسب مورد مطابق بندهای (الف) (و ب) اقدام میگردد.
ماده ۴۳۸ – هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد
تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادرمینماید.
درصورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط
همان قسمت نقض یا اصلاح میگردد. این حکم از حیثتجدیدنظر و فرجام
خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ۴۳۹ – اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از
قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقیخواهد بود.
ماده ۴۴۰ – نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میگردد، دیگر
اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۴۴۱ – در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچعنوان
نمیتواند داخل در دعوا شود.
باب ششم – مواعد
فصل اول – تعیین و حساب مواعد
ماده ۴۴۲ – مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد.
موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکانداشته
باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.
ماده ۴۴۳ – از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته
هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است .
ماده ۴۴۴ – چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به
جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آنروز
بهحساب نمیآید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا
رفع مانع باز میشوند.
ماده ۴۴۵ – موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز
ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمیشود.
ماده ۴۴۶ – کلیه مواعد مقرر دراین قانون از قبیل واخواهی و تکمیل
دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ میباشد.
ماده ۴۴۷ – چنانچه دریک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانیترین موعدی
که در مورد یک نفر از آنان رعایت میشود شامل دیگران نیز خواهدشد.
ماده ۴۴۸ – چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده
است مانعی برای رسیدگی پیشآید، انقضای موعد، روزی خواهد بودکه دادگاه
برای رسیدگی تعیین میکند.
ماده ۴۴۹ – مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان
تاریخ منقضی خواهد شد.
فصل دوم – دادن مهلت و تجدید موعد
ماده ۴۵۰ – مهلت دادن در مواعدی که ازسوی دادگاه تعیین میگردد، فقط
برای یکبار مجاز خواهد بود، مگر درصورتی که در اعلام موعد سهو یاخطایی
شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست
دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است.
تبصره – مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمیباشد.
ماده ۴۵۱ – تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و
تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر درموردی
که قانون تصریح کرده باشد.
ماده ۴۵۲ – مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، درغیر
موارد یادشده در ماده فوق درصورتی مجاز است که دراعلام موعدسهو یا
خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد
قانونی بعلت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده (۳۰۶) این قانونبوده است.
ماده ۴۵۳ – درصورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که
در هرحال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین میشود.
باب هفتم – داوری
ماده ۴۵۴ – کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند با تراضی
یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشدهباشد و
درصورت طرح در هر مرحلهای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر
ارجاع دهند.
ماده ۴۵۵ – متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا بهموجب قرارداد
جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوریمراجعه
کنند و نیز میتوانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین
نمایند.
تبصره – درکلیه موارد رجوع بهداور، طرفین میتوانند انتخاب داور یا داوران را
به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
ماده ۴۵۶ – درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا
زمانیکه اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمیتواند بهنحویاز انحاء ملتزم
شود که درصورت بروز اختلاف حل آن را بهداور یا داوران یا هیأتی ارجاع
نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد.هر معامله و
قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و
بلااثر خواهد بود.
ماده ۴۵۷ – ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی بهداوری پس از
تصویب هیأتوزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد.در
مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون
آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروریاست.
ماده ۴۵۸ – در هر مورد که داور تعیین میشود باید موضوع و مدت داوری و
نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران بهطوری که رافع اشتباه باشدتعیین
گردد. درصورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که
بهداوری ارجاع شده باید بهطور روشن مشخص و مراتب به داورانابلاغ شود.
تبصره – قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شدهاند با
رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی تابع مقررات زمانتنظیم
میباشند.
ماده ۴۵۹ – درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده
ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلافنخواهند
و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث
تراضی نمایند و تعیین داور بهدادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشدهباشد،
یکطرف میتواند داور خود را معین کرده بهوسیله اظهارنامه رسمی بهطرف
مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیینداور ثالث
تراضی کند. دراینصورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ
اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضینماید. هرگاه تا
انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذینفع میتواند حسب مورد برای تعیین
داور بهدادگاه مراجعه کند.
ماده ۴۶۰ – در مواردیکه مقرر گردیده است حل اختلاف بهیک نفر داور ارجاع
شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند ونیز در
صورتی که داور یکی ازطرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده
نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور بهشخص
ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف
او غیر ممکن باشد، هریک از طرفین میتوانند با معرفی داورمورد نظر خود
وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ
اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یاحسب مورد در تعیین
جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر
گردیده اقدام نماید. درصورتی که با انقضای مهلت،اقدامی بهعمل نیاید،برابر
قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده ۴۶۱ – هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین
اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر مینماید.
ماده ۴۶۲ – درصورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور
تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهیخواهد بود
که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده ۴۶۳ – هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که درصورت بروز اختلاف بین
آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند بهعنوانداور
رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به
اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود.
ماده ۴۶۴ – درصورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و
طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هریک از طرفین بایدیک
نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر بهعنوان داور سوم بهاتفاق تعیین نمایند.
ماده ۴۶۵ – در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب
میشود، انتخابکننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید.ابتدای مدت
داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط
داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شدهباشد.
ماده ۴۶۶ – اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمیتوان بهعنوان داور انتخاب
نمود:
– ۱ اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
– ۲ اشخاصی که بهموجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم
شدهاند.
ماده ۴۶۷ – در مواردیکه دادگاه بهجای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین
میکند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است وواجد
شرایط هستند داور یا داوران لازم را بهطریق قرعه معین نماید.
ماده ۴۶۸ – دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام
خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگیداور
یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ مینماید. دراین مورد ابتدای
مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران میباشد.
ماده ۴۶۹ – دادگاه نمیتواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با
تراضی طرفین:
– ۱ کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
– ۲ کسانی که در دعوا ذینفع باشند.
– ۳ کسانیکه با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از
طبقه سوم داشته باشند.
– ۴ کسانیکه قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا
میباشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
– ۵ کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
– ۶ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی
تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشتهیا حال
دادرسی کیفری داشته باشند.
– ۷ کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه
دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی ازاقربای نسبی یا
سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
– ۸ کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.
ماده ۴۷۰ – کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمیتوانند
داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.
ماده ۴۷۱ – درمواردی که داور با قرعه تعیین میشود، هریک از طرفین
میتوانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت غیبت ازتاریخ
ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگر اینکه موجبات رد بعدا
حادث شود که دراینصورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادثگردد.
دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی مینماید و چنانچه اعتراض را وارد
تشخیص دهد داور دیگری تعیین میکند.
ماده ۴۷۲ – بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با
تراضی.
ماده ۴۷۳ – چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل
مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد
ویا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از
حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.
ماده ۴۷۴ – نسبت به امریکه از طرف دادگاه بهداوری ارجاع میشود اگریکی
از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوریدوبار
متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر بهموضوع رسیدگی و رأی خواهند داد.
چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه بهجایداوری که
استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری
حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری بهقید قرعه انتخابخواهد
نمود، مگر اینکه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی
کرده باشند. دراینصورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدیدشروع
میشود.
در صورتی که داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده
است نتوانند رأی بدهند و طرفین بهداوری اشخاص دیگر تراضی نکرده
باشند،دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر مینماید.
تبصره – در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر اینکه در
قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۴۷۵ – شخص ثالثی که برابر قانون بهدادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از
ارجاع اختلاف بهداوری وارد دعوا شده باشد، میتواند با طرفیندعوای اصلی
درارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر
موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات بهطورمستقل رسیدگی
خواهد شد.
ماده ۴۷۶ – طرفین باید اسناد و مدارک خود را بهداوران تسلیم نمایند. داوران
تو نیز می انند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذتصمیم جلب
نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.
ماده ۴۷۷ – داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی
نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.
ماده ۴۷۸ – هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع
جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزاییممکن
نباشد و همچنین درصورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و
رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی بهاصل نکاح
یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه
صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقفمیگردد.
ماده ۴۷۹ – ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی
که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول مادهقبل
نمیباشد.
ماده ۴۸۰ – حکم نهایی یادشده در ماده (۴۷۸) توسط دادگاه ارجاعکننده
دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است بهداوران ابلاغمیشود
و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ
حکم یادشده حساب میشود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاهانتخاب
شدهباشد، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف بهاو ابلاغ خواهد شد.
داوران نمیتوانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا
نسب صادر شده رأی بدهند.
ماده ۴۸۱ – در موارد زیر داوری از بین میرود:
– ۱ با تراضی کتبی طرفین دعوا.
– ۲ با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.
ماده ۴۸۲ – رأی داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق
نباشد.
ماده ۴۸۳ – درصورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند میتوانند دعوا را با
صلح خاتمه دهند. دراینصورت صلحنامهایکه بهامضای داورانرسیده باشد
معتبر و قابل اجراست.
ماده ۴۸۴ – داوران باید از جلسهای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور
رأی تشکیل میشود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادنرأی یا
امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر میشود مناط اعتبار است
مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید دربرگ
رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در
جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی به که ارجاع امر داوری از
طریق دادگاه بوده، دعوت بهحضور در جلسه بهموجب اخطاریه دفتر دادگاه
بهعمل میآید.
تبصره – درمواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شدهاند که درصورت
بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدتداوری
معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای
انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ میشود. این مدت با توافقطرفین
قابل تمدید است.
ماده ۴۸۵ – چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی
داوری پیشبینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را بهدفتردادگاه
ارجاعکننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را
دارد تسلیم نماید.
دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را بهدستور
دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال میدارد.
ماده ۴۸۶ – هرگاه طرفین، رأی داور را بهاتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را
رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
ماده ۴۸۷ – تصحیح رأی داوری در حدود ماده (۳۰۹) این قانون قبل از انقضای
مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایانمهلت
اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران
صادر کننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز ازتاریخ
تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی بهطرفین ابلاغ
خواهد شد. دراینصورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیمداور یا
انقضای مدت یادشده متوقف میماند.
ماده ۴۸۸ – هرگاه محکومعلیه تا بیست روز بعد ازابلاغ، رأی داوری را اجرا
ننماید، دادگاه ارجاعکننده دعوا بهداوری و یا دادگاهی که صلاحیترسیدگی
به اصل دعوا را دارد مکلف است بهدرخواست طرف ذینفع طبق رأی داور برگ
اجرایی صادرکند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی میباشد.
ماده ۴۸۹ – رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
– ۱ رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
– ۲ داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
– ۳ داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراینصورت فقط
آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال میگردد.
– ۴ رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
– ۵ رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی
ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
– ۶ رأی بهوسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدوررای نبودهاند.
– ۷ قرارداد رجوع بهداوری بیاعتبار بوده باشد.
ماده ۴۹۰ – درمورد ماده فوق هریک از طرفین میتواند ظرف بیست روز بعد از
ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یادادگاهی که
صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در
این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگیکرده، هرگاه رأی از موارد
مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و
قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقفمیماند.
تبصره – مهلت یادشده در این ماده و ماده (۴۸۸) نسبت به اشخاصی که مقیم
خارج از کشور میباشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلتهای تعیینشده در این
ماده و ماده (۴۸۸) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده
(۳۰۶) این قانون و تبصره ) ۱( آن بودهاند پس از رفع عذراحتساب خواهد شد.
ماده ۴۹۱ – چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق بهداوری
ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم بهبطلان آن،
رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف میماند.
تبصره – درمواردیکه ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور
باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست بهعملخواهد
آمد.
ماده ۴۹۲ – درصورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج ازموعد مقرر باشد
دادگاه قرار رد درخواست را صادر مینماید.این قرار قطعی است.
ماده ۴۹۳ – اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل
اعتراض قوی باشد. دراینصورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تاپایان
رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر مینماید و در صورت اقتضاء
تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
ماده ۴۹۴ – چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای
ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوریتشخیص داده
شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده
رأی فرجام خواسته ارسال میدارد.
ماده ۴۹۵ – رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت
در تعیین داور داشتهاند و قائممقام آنان معتبر است و نسبت بهاشخاص دیگر
تأثیری نخواهد داشت.
ماده ۴۹۶ – دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:
– ۱ دعوای ورشکستگی.
– ۲ دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
ماده ۴۹۷ – پرداخت حقالزحمه داوران بهعهده طرفین است مگرآن که در
قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۴۹۸ – میزان حقالزحمه داوری براساس آییننامهای است که هر سه
سال یکبار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیهخواهد
رسید.
ماده ۴۹۹ – درصورت تعدد داور، حقالزحمه بالسویه بین آنان تقسیم میشود.
ماده ۵۰۰ – چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان
حقالزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
ماده ۵۰۱ – هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر
مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونیمسؤول
جبران خسارت وارده خواهند بود.
باب هشتم – هزینه دادرسی و اعسار
فصل اول – هزینه دادرسی
ماده ۵۰۲ – هزینه دادرسی عبارتست از:
– ۱ هزینه برگهایی که بهدادگاه تقدیم میشود.
– ۲ هزینه قرارها و احکام دادگاه.
ماده ۵۰۳ – هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و
اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخصثالث و
دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای
اجرایی و غیره همان است که در ماده ۳( ) قانون وصول برخی ازدرآمدهای
دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳ – و یا سایر قوانین تعیین
شده است که به به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه حساب خزانه
پرداخت میگردد.
فصل دوم – اعسار از هزینه دادرسی
ماده ۵۰۴ – معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت
دارایی یا عدم دسترسی به مال خود بهطور موقت قادر به تأدیه آن نیست.
ماده ۵۰۵ – ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین
یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجبدادخواست
جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و
یا فرجامخواهی با دادگاهی میباشد که رأی مورددرخواست تجدید نظر و یا
فرجام را صادر نموده است.
ماده ۵۰۶ – درصورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی
حداقل دونفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلعمیباشند به
دادخواست ضمیمه شود.
در شهادتنامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم
تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شدو ه
شهود منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را بهطور روشن ذکر
نمایند.
ماده ۵۰۷ – مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده
را بهنظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را درجلسهدادرسی
لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر
نماید.
مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و درضمن
روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ مینماید. بههرحال حکم صادرهدرخصوص
اعسار حضوری محسوب است.
ماده ۵۰۸ – معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا بهطور جداگانه
تحصیل شود ولی معسر میتواند درتمام مراحل مربوط به همان دعوا ازمعافیت
استفاده کند.
ماده ۵۰۹ – درمورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بریک نفر همزمان اقامه
مینماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبتبه بقیه
دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.
ماده ۵۱۰ – اگر معسر فوت شود، ورثه نمیتوانند از حکم اعسار هزینه دادرسی
مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث درهریک از دادرسیهاینخستین و
تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه
دادرسی از ورثه مطالبه میشود، مگرآنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابتنمایند.
ماده ۵۱۱ – هرگاه مدعی اعساردر دعوای اصلی محکومله واقع شود و از اعسار
خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.
ماده ۵۱۲ – از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود. تاجری که مدعی
اعسار نسبت به هزینه دادرسی میباشد باید برابر مقررات قانون
دا تجارت دخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند
بود.
ماده ۵۱۳ – پس ازاثبات اعسار، معسر میتواند از مزایای زیر استفاده نماید:
– ۱ معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی
که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شدهاست.
– ۲ حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حقالوکاله.
ماده ۵۱۴ – هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن
گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواندتمام
یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ هزینه
دادرسی و میزان درآمد وی و هزینههای ضروری زندگی مقدار و مدتپرداخت
هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.
باب نهم – مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
فصل اول – کلیات
ماده ۵۱۵ – خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا
بهطور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهدیا عدم
انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی
وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرتالمثل را بهلحاظ عدمتسلیم خواسته
یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
خوانده نیز میتواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق
بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن
حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکومعلیه را به
تأدیهخسارت ملزم خواهد نمود.
در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد
برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره – ۱ در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم
دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم
تقدیمدادخواست نیست.
تبصره – ۲ خسارت ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر
تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه میباشد.
ماده ۵۱۶ – چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکومله و از جهتی دیگر
محکومعلیه باشند درصورت تساوی خسارت هریک در مقابل خسارتطرف
دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد درغیر این صورت نسبت به اضافه نیز
حکم صادر میگردد.
ماده ۵۱۷ – دعوائی که بهطریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت
نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر اینکه ضمن سازش نسبت
بهخسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذشده باشد.
ماده ۵۱۸ – در مواردیکه مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی
معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین مینماید.
فصل دوم – خسارات
ماده ۵۱۹ – خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل و
هزینههای دیگری که بهطور مستقیم مربوط به دادرسی و برایاثبات دعوا یا
دفاع لازم بوده است از قبیل حقالزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
ماده ۵۲۰ – درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت
نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن ویا عدم
تسلیم خواسته بوده است در غیراینصورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را
رد خواهد کرد.
ماده ۵۲۱ – هزینههایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمیتوان
مطالبه نمود.
ماده ۵۲۲ – در دعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه
داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورتتغییر فاحش
شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه
طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسطبانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد
مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
فصل سوم – مستثنیات دِین
ماده ۵۲۳ – در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء
گذارده میشود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه
ممنوعمیباشد.
تبصره – احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از
اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی میباشد.
ماده ۵۲۴ – مستثنیات دیِن عبارت است از:
الف – مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون
عرفی.
ب – وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.
ج – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده
و افراد تحت تکفل وی لازم است.
د – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای
مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود.
ه – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن
آنان.
و – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله
امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی میباشد.
ماده ۵۲۵ – درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء
موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاهصادرکننده
حکم لازمالاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد
نیاز و شؤون محکومعلیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه وتفکیک نباشد به
دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن ، بابت محکومبه یا دیِن پرداخت
میگردد.
ماده ۵۲۶ – مستثنیات دیِن تا زمان حیات محکوم علیه جاری است.
ماده ۵۲۷ – چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول
مقررات این فصل نخواهد بود.
سایر مقررات:
ماده ۵۲۸ – دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر
کبیر انقلاب امام خمینی ره ( ) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم ۵( و) پنجاه و
هفتم (۵۷) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن
را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کردو پرداخت
حقوق و مزایای قضات وکارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه
میباشد.
ماده ۵۲۹ – از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، قانون آییندادرسی مدنی
مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸(، ) ۱۹(،) ۲۱(، ) ۲۳، )
(۲۴) (و ۳۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و
سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی میگردد.
قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه
علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد وهفتاد و
نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸,۱,۱۳۷۹ به تأیید شورای
نگهبان رسیده است.
علیاکبر ناطق نوری – رئیس مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب ۲۱,۱,۱۳۷۹
تاریخ تایید شورای نگهبان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *