وکلاآنلاین - مشاور حقوقی شما


  تماس : vokalamail@gmail.com

محل استقرار شعبات دادسرای عمومی وانقلاب اصفهان

آدرس و محل استقرار شعبات دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان جهت سرعت کار و جلوگیری از سر درگمی مراجعین محترم در اصفهان بزرگ در جدول ذیل ارایه گردیده است .

 

محل استقرار

دادسرا

شعبات دادیاری و بازپرسی

کلانتری ها در حوزه دادسرا

مجتمع شماره۱

(شهید تولایی)

واقع در خیـابـان ۲۲بـــهـــمـــــن مجـمـوعه اداری امـیـــر کـبـــیـــر

شـعـبـات بـازپـرسـی:

۳ ,۴ ,۵ ,۶ ,۸ ,۱۵ ,۱۸

شــعــبــات دادیــاری:

۲ ,۱۱ ,۱۳ ,۱۴

کـــلانــتــری هـای:

۱۴بزرگمهر-۳۳قهجاورستان-۲۳خـــوراسـگــان-۳۶جـــــی-۱۳ولــــی عـــصــــر

و آگـــــاهـــی شـــرق

مجتمع شماره۲

واقع در خیـابـان

آتشگاه روبروی

پــمــپ بـنـزیــن

شــعــبــات بــازپــرسی:

۱۶  ,۲۲   

شـــعـــبــات دادیـــاری:

۲۲,۲۴,۲۷,۲۸,۲۹,۳۰

 

کــــلانــتــری هـای:

۱۱سیدعلیخان-۱۲میدان جمهوری

۱۸مـیـرزاطـاهر-۲۴امـیـر کـبـیـر

۲۵رهــنـــان-۳۵مــیــدان امـــام-۳۴مـــحــمــود آبـــاد

و پـــلیـــس فــــتــــا

مجـتمع شماره۳

واقع درخیـابـان

 جـابـر انـصاری

 جـــنـــب پـارک

بـــــهـــــشــــــت

شـــعـــبـــات بــازپرسی:

۲,۱۹,۲۱

شـــعــــبـــات دادیــــاری:

۳۶,۳۷,۳۸,۳۹,۴۱

مجتمع شماره ۴

واقـع در بـلــوار

شـهــیـد اشـرفـی اصـــفــــهــانـــی

(کهندژ)

شــعــــبـــات بــازپرســی:

۱

شـــــعــــبـــات دادیــــاری:

۱,۳,۷

کـــــلانـــتـــری هــای:

۱۵رودکــی-۲۸امـیـر حـمـزه

وپــلــیــس امـنـیــت اخــلاقــی

محل استقرار

دادسرا

شعبات دادیاری و بازپرسی

کلانتری ها در حوزه دادسرا

مــجــتـــمــع قـــضـــایــی

شـــهـیـــد بـــهـشــتی

واقــــع در خــــیــــابــان

شــریـــــعـتی نـرسیده

بـــه چـــــــهـــــــــار راه پـــــــــلـــــــیــــــــــــس

شـعـبـات بـازپـرسـی:

۷,۱۰,۱۴,۱۷

شــعــبــات دادیــاری:

۸

کـــلانــتــری هـای:

۱۶فــــــــیـــــــــض

وپایگاه آگاهی جنوب و غرب وآگاهی مرکز

مجتمع قـضـایـی

بـــهـــارســـتــان

واقع در بهارستان

انــتــهای خـیابان

الــــــــفــــــــــت

شــعــبــات بــازپــرسی:

۹     

شـــعـــبــات دادیـــاری:

۵,۶,۱۷

کــــلانــتــری هـای:

۲۱سـپـاهـان شـهـر-۲۲بهارستـان

۳۰مـحـمـود آبـاد و پـاسـگـاه های انــتــظـامــی دشــتــی و دستـجـا

جـرقـویـه عـلـیا- جرقویه سفـلی و

ورزنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

دادگــاه انــقـلاب

تواقـع در مجتمع قضایی نیـکبـخت

(ضـلـع غـربـی)

شـــعـــبـــات بــازپرسی:

۱۱,۱۲

شـــعــــبـــات دادیــــاری:

۱۹,۲۰,۲۱,۳۴

و شعبات اول و دوم اجرای احکام

شــعــبـــات دادیـــاری:

۱۰,۱۲

و واحــد ســرپـــرســـتـــی

در مجتمع قضایی نیکبخت

(معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان)

شعبات:۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹

اجـــــرای احــکــــام دادســــرا عـــمــــومــــــی و انــــقـــلاب

واجرای احکام ویـژه تصادفات

و اجــــــــــرای نــــیـــــــابــــت

در مجتمع قضایی نـیـکــبــخــت