وکلاآنلاین - مشاور حقوقی شما


  تماس : vokalamail@gmail.com

نمونه صورتجلسات تغییرات در موسسات غیر تجاری

نمونه صورتجلسات تغییرات در موسسات غیرتجاری

 

نام صورتجلسه
۱- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده در خصوص انتخاب مدیران
۲-نمونه صورتجلسه هیات مدیره                       
۳- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده درخصوص تغییر محل
۴- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام                
۵- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه      
۶- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه و ورود شریک جدید   
۷- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه 
۸- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه وخروج شریک                                                                                                                                                             
۹- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل وانقال سهم الشرکه                                                                                                        
۱۰- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییریاالحاق مواردی به موضوع                                                                                                    
۱۱- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییریااصلاح بعضی ازموا د اساسنامه
۱۲-  نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تاسیس شعبه             
۱۳- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال                                   

 


  نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

در خصوص انتخاب مدیران

نام مؤسسه: ……………………………………………….

شماره ثبت مؤسسه :…………………………………..

سرمایه ثبت شده مؤسسه:…………………………..

شناسه ملی : ……………………………………….

مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مؤسسه……………………………ثبت شده به شماره ……………………… مورخ ……………. باحضور اکثریت / کلیه شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.

۱– خانم / آقای …………………………………..دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

۲– خانم / آقای…………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

۳– خانم / آقای ……………………………………دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

 

دستورجلسه:انتخاب ا

نمونه صورتجلسات تغییرات در موسسات غیرتجاری

 

نام صورتجلسه
۱- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده در خصوص انتخاب مدیران
۲-نمونه صورتجلسه هیات مدیره                       
۳- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده درخصوص تغییر محل
۴- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام                
۵- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه      
۶- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه و ورود شریک جدید   
۷- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه 
۸- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه وخروج شریک                                                                                                                                                             
۹- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل وانقال سهم الشرکه                                                                                                        
۱۰- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییریاالحاق مواردی به موضوع                                                                                                    
۱۱- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییریااصلاح بعضی ازموا د اساسنامه
۱۲-  نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تاسیس شعبه             
۱۳- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال                                   

 


  نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

در خصوص انتخاب مدیران

نام مؤسسه: ……………………………………………….

شماره ثبت مؤسسه :…………………………………..

سرمایه ثبت شده مؤسسه:…………………………..

شناسه ملی : ……………………………………….

مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مؤسسه……………………………ثبت شده به شماره ……………………… مورخ ……………. باحضور اکثریت / کلیه شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.

۱– خانم / آقای …………………………………..دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

۲– خانم / آقای…………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

۳– خانم / آقای ……………………………………دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

 

دستورجلسه:انتخاب اعضای هیات مدیره

انتخاب اعضای هیات مدیره مورد شورواقع و در نتیجه :

  • ………………………………………..به شماره ملی ……………………………….

۲……………………………………… به شماره ملی ……………………………….                              

۳  – …………………………………….. به شماره ملی ……………………………….                              

به خانم /آقای ………………………………………….(احدی ازشرکا یامدیران یا وکیل رسمی مؤسسه)وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

 

امضا شرکاء واعضای هیئت مدیره:

 

 

 

 

تذکرات:

۱-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی در سه نسخه و ظرف مدت سه روز از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی را در سامانه درج نمائید .

۲-درصورتی که جلسه با اکثریت شرکاءتشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه مؤسسه و ارائه اسناد مثبته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها رسال گردد .

۳- مدیر یا مدیران یا مدیر عامل درمؤسسه می تواند جز شرکاء نباشد(مشروط به اجازه اساسنامه ) ودرصورتی که مدیران خارج از شرکاء انتخاب شوند فتوکپی شناسنامه آنان به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

۴-درخصوص انتخاب مدیران در چهارماهه اول سال مالی مؤسسه مجمع عادی ودرزمان های دیگر مجمع بصورت عادی بطور فوق العاده تشکیل گردد(در صورت تجویز اساسنامه)

۵-ارائه برگ نمایندگی در صورتیکه درصورتیکه شخصی حقوقی عضو هیئت مدیره باشد .

۵-کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

۶-جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در مؤسسه

 

نام مؤسسه : …………………………………………………….

شماره ثبت مؤسسه :………………………………………….

سرمایه ثبت شده مؤسسه:……………………………………

شناسه ملی : ……………………………………….

 

اعضای هیئت مدیره مؤسسه………………………………..ثبت شده به شماره ……………………. درساعت…………….. مورخ…………………….باحضوراعضاءدرمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.

دستور جلسه:

تعیین سمت و حق امضاء :

  • ………………………………………..به شماره ملی ……………………………….

۲……………………………………… به شماره ملی ……………………………….                              

       ۳- …………………………………….. به شماره ملی ……………………………….           

حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضای ………………… همراه با مهر موسسه معتبر میباشد .     

اعضای هیات مدیره به……………….(احدی از اعضا هیئت مدیره یامدیر عامل یا وکیل رسمی مؤسسه ) وکالت دادند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به صورتجلسه وپرداخت حق

 الثبت وامضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

امضاءاعضای هیات مدیره:

 

 

 

 

تذکرات:

۱-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی در سه نسخه و ظرف مدت سه روز از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی را در سامانه درج نمائید .

۲-بعضی از تصمیمات هیئت مدیره از قبیل تعیین دارندگان امضاء مجاز بایستی به ثبت برسد فلذا درقسمت دستورجلسه مراتب اتخاذ تصمیم قید شود.

۳-در صورتیکه جلسه هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء می باشد ارائه مستندات دعوت و یا تعهد هیئت مدیره مبنی بر دعوت از غایب جلسه وفق اساسنامه .

۴-کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

۵-جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

 

 

 


بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده درخصوص تغییر محل مؤسسه

 

نام مؤسسه :………………………………………………

شماره ثبت مؤسسه :…………………………………..

سرمایه ثبت شده مؤسسه:…………………………….

شناسه ملی : ………………………………………….

مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

 

باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.

۱-.خانم / آقای …………………………. دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

 

۲-خانم / آقای ………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

 

۳-خانم / آقای …………………………دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

 

دستور جلسه : تغییرمحل قانونی موسسه

پس از بحث وبررسی محل قانونی مؤسسه ازتهران ……………….خیابان …………..کوچه ……………..پلاک……. کدپستی ……………… به تهران ……….خیابان …………..کوچه ………….پلاک…………کدپستی …………………………….انتقال یافت.

به ……………………….(احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه)وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

امضا کلیه شرکاءحاضر درمجمع:

عضای هیات مدیره

انتخاب اعضای هیات مدیره مورد شورواقع و در نتیجه :

  • ………………………………………..به شماره ملی ……………………………….

۲……………………………………… به شماره ملی ……………………………….                              

۳  – …………………………………….. به شماره ملی ……………………………….                              

به خانم /آقای ………………………………………….(احدی ازشرکا یامدیران یا وکیل رسمی مؤسسه)وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

 

امضا شرکاء واعضای هیئت مدیره:

 

 

 

 

تذکرات:

۱-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی در سه نسخه و ظرف مدت سه روز از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی را در سامانه درج نمائید .

۲-درصورتی که جلسه با اکثریت شرکاءتشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه مؤسسه و ارائه اسناد مثبته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها رسال گردد .

۳- مدیر یا مدیران یا مدیر عامل درمؤسسه می تواند جز شرکاء نباشد(مشروط به اجازه اساسنامه ) ودرصورتی که مدیران خارج از شرکاء انتخاب شوند فتوکپی شناسنامه آنان به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

۴-درخصوص انتخاب مدیران در چهارماهه اول سال مالی مؤسسه مجمع عادی ودرزمان های دیگر مجمع بصورت عادی بطور فوق العاده تشکیل گردد(در صورت تجویز اساسنامه)

۵-ارائه برگ نمایندگی در صورتیکه درصورتیکه شخصی حقوقی عضو هیئت مدیره باشد .

۵-کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

۶-جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در مؤسسه

 

نام مؤسسه : …………………………………………………….

شماره ثبت مؤسسه :………………………………………….

سرمایه ثبت شده مؤسسه:……………………………………

شناسه ملی : ……………………………………….

 

اعضای هیئت مدیره مؤسسه………………………………..ثبت شده به شماره ……………………. درساعت…………….. مورخ…………………….باحضوراعضاءدرمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.

دستور جلسه:

تعیین سمت و حق امضاء :

  • ………………………………………..به شماره ملی ……………………………….

۲……………………………………… به شماره ملی ……………………………….                              

       ۳- …………………………………….. به شماره ملی ……………………………….           

حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضای ………………… همراه با مهر موسسه معتبر میباشد .     

اعضای هیات مدیره به……………….(احدی از اعضا هیئت مدیره یامدیر عامل یا وکیل رسمی مؤسسه ) وکالت دادند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به صورتجلسه وپرداخت حق

 الثبت وامضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

امضاءاعضای هیات مدیره:

 

 

 

 

تذکرات:

۱-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی در سه نسخه و ظرف مدت سه روز از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی را در سامانه درج نمائید .

۲-بعضی از تصمیمات هیئت مدیره از قبیل تعیین دارندگان امضاء مجاز بایستی به ثبت برسد فلذا درقسمت دستورجلسه مراتب اتخاذ تصمیم قید شود.

۳-در صورتیکه جلسه هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء می باشد ارائه مستندات دعوت و یا تعهد هیئت مدیره مبنی بر دعوت از غایب جلسه وفق اساسنامه .

۴-کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

۵-جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

 

 

 


بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده درخصوص تغییر محل مؤسسه

 

نام مؤسسه :………………………………………………

شماره ثبت مؤسسه :…………………………………..

سرمایه ثبت شده مؤسسه:…………………………….

شناسه ملی : ………………………………………….

مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

 

باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.

۱-.خانم / آقای …………………………. دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

 

۲-خانم / آقای ………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

 

۳-خانم / آقای …………………………دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

 

دستور جلسه : تغییرمحل قانونی موسسه

پس از بحث وبررسی محل قانونی مؤسسه ازتهران ……………….خیابان …………..کوچه ……………..پلاک……. کدپستی ……………… به تهران ……….خیابان …………..کوچه ………….پلاک…………کدپستی …………………………….انتقال یافت.

به ……………………….(احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه)وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

امضا کلیه شرکاءحاضر درمجمع:

۲ نظر
  1. پاسخ
    اورولوژي

    سلام.وبسایت زیبایی دارید.دست گلتون درد نکنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *