وکلاآنلاین - مشاور حقوقی شما


  تماس : vokalamail@gmail.com

برچسب همه پست ها تقسیم بندی حقوق

تقسیم بندی حقوق وتعاریف مربوطه

تعریف حقوق: مجموعه قواعد و مقرراتی که تنظیم کننده ی روابط افراد، دولت ها، سازمان های بین المللی یا داخلی که تخلف از این مقررات ضمانت اجرایی در پی دارد.

تعریف حق: قدرت، سلطه و امتیازی است که از طرف جامعه به افراد اعطا شده است.

تقسیمات حقوق

حقوق داخلی(ملی)، حقوق خارجی( فراملی،بین المللی)

حقوق خصوصی،حقوق عمومی

حقوق یا رسیدگی حقوقی ماهوی(ماهیت)،حقوق یا رسیدگی حقوقی شکلی

حقوق داخلی: مجموعه قواعد و مقرراتی که در داخل مرزهای یک کشور قابلیت اجرا دارد.

حقوق خارجی: مجموعه قوانین و مقرراتی که از مرزهای یک کشور فراتر رفتن و لااقل یک عنصر بین المللی در آن دخالت دارد. می تواند تابعیت بزه کار، تابعیت بزه دیده، محل انعقاد عقد

 حقوق خصوصی: حقوق خصوصی در روابط حقوقی بین اشخاص دلالت دارد. بین دوشخص یا چند شخص

حقوق عمومی: مجموعه قوانین و مقرراتی است که تنظیم کننده ی روابط دولت، سازمان های دولتی و مأموران دولتی با هم یا با اشخاص جامعه را تنظیم می کند.

حقوق ماهوی: حقوقی است که موجد حق و تکلیف است.

حقوق شکلی: آیین دادرسی و تشریفات رسیدگی به تخلفات و نقض حقوق ماهوی را روشن و آشکار می کند و کلا شکل رسیدگی به پرونده های حقوقی در حقوق شکلی بحث میگردد.

بیشتر بخوانید