وکلاآنلاین - مشاور حقوقی شما


  تماس : vokalamail@gmail.com

برچسب همه پست ها قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

    قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)


کتاب اول – در امور مدنی
کلیات
ماده – ۱ آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام
رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههایعمومی،
انقلاب، تجدیدنظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بهموجب قانون موظف
به رعایت آن میباشند به کار میرود.
ماده – ۲ هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا
اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی بهدعوا را
برابر قانون درخواست نموده باشند.

بیشتر بخوانید