وکلاآنلاین - مشاور حقوقی شما


  تماس : vokalamail@gmail.com

برچسب همه پست ها مطالبه چک

مطالبه چک

نمونه لایحه مطالبه چک                ریاست محترم شعبه — دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

باسلام وعرض ادب

احتراما خاطر عالی را مستحضرمیدارد اینجانب بوکالت ازآقای ……….. درپرونده کلاسه   ……     دردفاع از حقوق موکل  عرایضم رابه شرح ذیل تقدیم میدارم :

خوانده محترم پس از صدور —- قطعه چک در حق موکل وعدم پرداخت مبلغ آن موکل را برآن داشت تا اقدام به تقدیم دادخواست با وکالت اینجانب در جهت مطالبه وجه چک های شماره ………. عهده بانک صادرات شعبه —- به تاریخ —/—/– به مبلغ  ——– ریال و شماره ……….. عهده بانک —– شعبه —-  بتاریخ /   /   /  به مبلغ ————ریال و تاخیرتادیه آن ازتاریخ سر رسید تازمان اجرای حکم وهمچنین جبران کلیه هزینه دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل ، هزینه کارشناس و هزینه دادرسی  اقدام نماید.

باعنایت به صدورچک ازناحیه خوانده وعدم پرداخت وجه آن تا کنون دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته ——درعهده خوانده داشته وبقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی دلالت بر بقاء دین واشتغال ذمه خوانده واستحقاق موکل در مطالبه وجه آن دارد؛ فلذا خواهشمند است در صورت صلاحدید مستند به مواد۳۱۰ و۳۱۳ قانون تجارت وتبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده ۲ قانون صدور چک ومواد ۱۹۸ ، ۳۰۳ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت (———- ریال) بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم براساس شاخص اعلامی بانک مرکزی ونیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وهزینه کارشناسی درحق موکل ( خواهان ) صادر واعلام گردد.

با تقدیم احترام

بیشتر بخوانید